Udskriv

04.04.2016 Forslag til Lokalplan nr. 123 GF Grønne Vænge og Kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til Lokalplan nr. 123 GF Grønne Vænge og Kommuneplantillæg nr. 2 fremlægges i offentlig høring fra d. 4. april til d. 30. maj 2016 begge dage inklusive.

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden indgives til kommunen på f.eks. kommunen@taarnby.dk

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 29. marts 2016 besluttet at sende en lokalplan og kommuneplantillæg for Grundejerforeningen Grønne Vænge i offentlig høring.

Du kan se Forslag til lokalplan nr. 123 her

Forslag til Lokalplan, med tilhørende kommuneplantillæg, har været behandlet på en generalforsamling i grundejerforeningen. Her besluttede grundejerforeningens medlemmer at ansøge om at få lokalplanen og kommuneplantillægget vedtaget.

Lokalplanen er blevet udarbejdet på foranledning af bestyrelsen for grundejerforeningen, som er kommet med ønsker til planens indhold. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som har til formål at sikre rækkehusenes helhedsudtryk imod Feldborgvej og Uldumvej, og samtidigt åbne op for variation ud imod baghaverne. Lokalplanen muliggør klimasikring og -tilpasning via etablering af LAR (lokal afledning af regnvand) løsninger til tilbageholdelse eller forsinkelse af regnvand, samt mulighed for etablering af solenergianlæg på bestemte bygninger. En forøgelse af bebyggelsesprocenten er i strid med Kommuneplan 2014 - 2026 rammebestemmelser for området, hvorfor lokalplanen skal ledsages af Kommuneplantillæg nr. 2, som muliggør en forøgelse af bebyggelsesprocenten. Den forøgede bebyggelsesprocent giver mulighed for at udbygge rækkehuse

 

Når et forslag til lokalplan eller aflysning af lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:

• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen

• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde

• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

 

Miljøvurdering

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at Forslag til aflysning af Byplanvedtægt nr. 16 ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse klagevejledningen.

Du kan se miljøscreeningen her.

×

Cookie info