Udskriv

03-10-2016 Offentliggørelse af lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende staldbygning, samt dispensation fra krav om afstand til skel, til ejendommen Frieslandsvej 65, 2791 Dragør.

Billed Af Staldbygning

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet den 13-09-2016 besluttet at meddele lovliggørende landzonetilladelse til en allerede opført bygning, der indeholder 4 hestebokse, beliggende på ejendommen, Frieslandsvej 65, 2791 Dragør, matr. nr. 38 ey. Ullerup by, Tårnby.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet den 13-09-2016 besluttet at meddele lovliggørende landzonetilladelse til en allerede opført bygning, der indeholder 4 hestebokse, beliggende på ejendommen, Frieslandsvej 65, 2791 Dragør, matr. nr. 38 ey. Ullerup by, Tårnby. 
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 15-09-2016 meddelt dispensation fra bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. ang. bygningens afstand til naboskel mod Frieslandsvej 67.

Landzonetilladelsen og dispensationen meddeles til en staldbygning indeholdende 4 hestebokse. Bygningen er placeret direkte op til naboskel mod Frieslandsvej 67.
Jf. ansøgningen er bygningen 16,4 meter lang, 4,2 meter dyb og 3,1 meter høj. Bygningen er opført i træ og malet rød. Taget er ståltrapez plade med en ensidig let skrånende taghældning.

Se bilagsmaterialet her:

Oversigtsfoto Frieslandsvej 65.

Staldbygning

Billede af staldbygning

Bygningen er beliggende indenfor skovbyggelinjen. Tilladelse hertil er integreret i landzonetilladelsen jf. naturbeskyttelsesloven § 17 stk. 2, pkt. 5.

Dispensationen gælder afstandskravet på 30 m i § 6 stk. 1 pkt. 7 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 til naboskel. Dispensation gives i henhold til § 6 stk. 4 i bekendtgørelsen. Dispensationen er kun gældende, hvis der også gives bygge- og landzonetilladelse til staldbygningen.

I forhold til den gældende Lokalplan 68 bliver bygningen betragtet som eksisterende lovlig anvendelse jf. planlovens § 18.

Landzonetilladelsen gives i henhold til planlovens § 35 stk. 1. Ansøgningen har været udsendt i nabohøring i henhold til planlovens § 35 stk. 4.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt.

Landzonetilladelsen er offentliggjort på Tårnby Kommunes hjemmeside  d. 03. okt. 2016. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info