Udskriv

02-02-16 VVM screening af projektforslag til udvidelse af fjernvarmenettet i Tårnby kommune

Tårnby Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for udvidelse af fjernvarmenettet

Afgørelse - VVM screening af projektforslag for udvidelse af fjernvarmenettet

VVM Screening af projektforslag til udvidelse af fjernvarmenettet i Tårnby

VVM Anmeldelse af projekt - Udbygning af fjernvarme

 

Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Klagen skal være indgivet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 3. februar 2016.


Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer
jf. planlovens § 59 stk. 2.

Klagen skal indgives gennem Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.


Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er meddelt.

Høringsperioden var fra 06.01.2016 til 03.02.2016.

×

Cookie info