Udskriv

01-07-2016 Offentlig bekendtgørelse om vedtagelse Lokalplan 123 og Kommuneplantillæg nr. 2

Økonomiudvalget har den 29. juni 2016 vedtaget Lokalplan 123 for Grundejerforeningen Grønne Vænge med tilhørende Kommuneplantillæg.

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at udbygge rækkehusene på havesiden med tilbygninger eller uopvarmede udestuer.

Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser, der skal sikre rækkehusenes ensartethed og harmoni mod gade, mens der mod havesiden gives mulighed for at etablere franske altaner, solenergianlæg og vinduer i tagfladen.

Lokalplanens udbygningsmuligheder betyder, at bebyggelsesprocenten på 40 ikke kan overholdes. Derfor ledsages lokalplanen af Kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2014-26, der hæver områdets maksimale bebyggelsesprocent fra 40 til 60.  

Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her

Planen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, d.v.s. senest d. 29. juli 2016, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning.      

×

Cookie info