Udskriv

01-04-2016 Aflysning af Byplanvedtægt nr. 16 - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 29. marts 2016 endeligt vedtaget forslag til aflysning af Byplanvedtægt nr. 16.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens § 33, stk. 2, som gør det muligt at aflyse lokalplaner og byplanvedtægter, som ikke længere vurderes nødvendig for planlægningen eller hensigtsmæssig til administration uden udarbejdelse af en ny lokalplan.

Gammel Lystbådehavn blev oprindeligt fredet ved Deklaration af 1. november 1955, som blev vedtaget af Tårnby Kommunalbestyrelse. Byplanvedtægt nr. 16, som omfatter Gammel Lystbådehavn og Kastrup Broforening, blev vedtaget af Tårnby Kommunalbestyrelse d. 9. maj 1967. Fredningen er med vedtagelsen af den nye fredning af Kastrup Strandpark den 21. maj 2015 stadig gældende og med til at sikre Kastrup Strandparks rekreative karakter og udnyttelse. Kastrup Broforening er ikke omfattet af
fredningen, men af Byplanvedtægt nr. 16. Fredningen fastlægger i § 6.1 Der må ikke inden for området opføres ny bebyggelse med mindre dette særligt tillades ved en dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 1.
Byplanvedtægt nr. 16 udlægger byggefelter indenfor det fredede område, som således ikke er i overensstemmelse med fredningens bestemmelse vedrørende bebyggelse.

Høring

Forslaget til aflysning af Byplanvedtægt nr. 16 har været i høring i perioden 30. november 2015 til 8. februar 2016. I perioden er der indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Forslag til aflysning af Byplanvedtægt nr. 16.

Høringssvaret fra Kastrup Broforening har resulteret i, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for broforeningens område.

Fremtidige forhold

For den del af området som er omfattet af fredningen af 2015, vil fredningen være det gældende administrationsgrundlag. Det er Fredningsnævnet for København som er myndighed for fredningen og eventuelle dispensationer fra denne. Derudover regulerer
det gældende Bygningsreglement og bestemmelserne i Kommuneplan 2014 området ved en evt. byggesag.

For Kastrup Broforening, som ikke er omfattet af fredningen, vil der blive udarbejdet en bevarende lokalplan for deres område.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt klage over retlige spørgsmål i forbindelse med lokalplanen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter planen er vedtaget og annonceret, dvs. d. 29.04.2016.

Som klageberettiget kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet på Klageportalen via virk.dk eller borger.dk. Vær opmærksom på, at du skal bruge NemID eller nøglefil for at logge på virk.dk eller borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodningen sendes til: Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

Vejledning om gebyrordningen kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold eller delvis medhold i klagen.

 

×

Cookie info