Udskriv

30-10-15 Screening for Miljøvurdering af Tårnby Kommunes vandforsyningsplan

Kommunen har screenet vandforsyningsplanen med henblik på at afklare, hvorvidt planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen har vurderet at vandforsyningsplanen ikke fastlægger bindende rammer for anlægsprojekter eller vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har på den baggrund ikke miljøvurderet Tårnby kommunes vandforsyningsplan for perioden 2014 - 2026 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov. nr. 316 af den 5. maj 2004.

Screeningsskema kan ses her

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål til Natur og Miljøklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelse. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 2.oktober 2015.

Der klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

×

Cookie info