Udskriv

30-10-15 Offentliggørelse af dispensation og landzonetilladelse til udvidelse af securityfaciliteterne i lufthavnens nordafsnit

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 6. oktober 2015 besluttet at meddele dispensation og landzonetilladelse til udvidelse af securityfaciliteterne i lufthavnens nordafsnit. Tilladelsen omfatter udvidelse af terminal 2 og arkaden inden for det byggefelt, der fremgår af ansøgningsmaterialet.

Se ansøgningsmaterialet her

Dispensation og landzonetilladelse meddeles med hjemmel i planlovens §§ 19 og 35 efter samtykke fra erhvervs- og vækstministeren. Ansøgningen har ikke været udsendt i naboorientering, idet det er vurderet, at udvidelsen er af underordnet betydning for naboerne.

Til dispensationen og landzonetilladelse knyttes et vilkår om, at udformningen af det/de konkrete projekt(er) skal understøtte det arkitektoniske samspil mellem terminal 3 og forpladsen, og at den endelige facadeudformning skal godkendes af Teknisk Forvaltning.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter de er meddelt.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 27. november 2015. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info