Udskriv

30-03-15 Forslag til Lokalplan 122 for Kastruphuse og kommuneplantillæg nr. 16

Høring af forslag til Lokalplan 122 for Kastruphuse og kommuneplantillæg nr. 16 til kommuneplan 2006-2015 er fremlagt i offentlig høring fra 2. februar til 30. marts 2015 begge dage inklusive.

Det er lokalplanens formål at muliggøre dels en udbygning af den eksisterende etageboligbebyggelse og dels en energirenovering af bebyggelsen. Lokalplanområdet er på ca. 14.000 m² og omfatter etagehusbebyggelsen Kastruphuse mellem Saltværksvej mod nord, metrobanen mod øst, villabebyggelsen ved Skovmarken mod syd og mod vest af Gl. Skovvej og Vuggestuen Gammel Skovvej.

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her 

 
Forslaget til Lokalplan 122 og Kommuneplantillæg nr. 16 kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden gives til kommunen, kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info