Udskriv

28-05-15 Meddelelse af landzonetilladelse til asfaltdeponi i lufthavnens Sydafsnit

Kommunalbestyrelsens Bygge- og Ejendomsudvalg har på sit møde den 12. maj 2015 besluttet at meddele landzonetilladelse henhold til planlovens § 35 stk.1 til asfaltdeponi i lufthavnens Sydafsnit i overensstemmelse med den fremsendte ansøgning.

Se ansøgning her.

Se tegning for deponi i Lufthavnen for her.

I forbindelse med sagens behandling er det vurderet, at mellemdeponiet for affræset asfalt er af helt underordnet betydning i forhold til kystnærhedszonen, jf. § 35, stk. 3.

Tilladelsen er givet uden forudgående høring jf. § 35 stk. 5, idet der ingen umiddelbare naboer er til anlægget. 

Landzonetilladelsen omfatter etablering af to oplagspladser for asfaltfræs på henholdsvis 550 m2 og 1100 m2 samt befæstet areal til håndtering og knusning af asfalt fra lufthavnes drift.

Tilladelsen gøres betinget af, at der opnås miljøgodkendelse af anlægget i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Herudover stilles det som vilkår, at anlægget skal fjernes, hvis det ikke har været i brug i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen offentliggøres på Tårnby Kommunes hjemmeside den 28. maj 2015.

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

Eventuel klage har opsættende virkning.

Afgørelsen kan frem til torsdag den 25. juni påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen her.

Klageberettiget er miljøministeren, visse landsdækkende foreninger og organisationer på natur- og miljøområdet samt enhver, der har retlig interesse i sagens udfald. Til behandling af klager opkræves et gebyr, der tilbagebetales såfremt der opnås helt eller delvist medhold i klagen.

×

Cookie info