Udskriv

26-11-15 Offentliggørelse af Risikostyringsplan 2014

Endelig udpegning af risikoområder

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. oktober 2015 vedtaget ’Risikostyringsplan 2014 for risikoområde Køge Bugt i Tårnby Kommune’. Planen er gældende for perioden 2015 til 2021.

Forslaget til risikostyringsplanen har været i offentlig høring i perioden 17. december 2014 til den 17. juni 2015. Kommunen har i høringsperioden ikke modtaget høringssvar, og der er på baggrund heraf ikke foretaget ændringer af forslaget.

Områderne langs Køge Bugt er udpeget som et ud af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv.

Som opfølgning på den statslige udpegning skal samtlige kommuner i risikoområderne udarbejde risikostyringsplaner.

Risikoplanen viser, at der i den nuværende risikosituation med stor sandsynlighed vil ske oversvømmelser fra Køge Bugt i dele af både landområdet og det sydlige byområde. Det må yderligere forventes, at faren for oversvømmelser stiger betragteligt i de kommende årtier med mindre, der gøres en indsats for at sikre områderne på det sydvestlige Amager.

I risikostyringsplanen fastlægges mål for styring af oversvømmelsesrisiciene fra Køge Bugt. Planen skaber overblik over faren og risikoen for oversvømmelser fra havet, hvilke sikringsniveauer der findes i dag og hvilke indsatser for forebyggelse, sikring, beredskab og samarbejde, der skal prioriteres i de nærmeste år for at minimere truslerne.

Retsvirkning
Risikostyringsplanen har ingen selvstændig retsvirkning over for borgerne, men planen udgør en del af grundlaget for den øvrige kommunale planlægning og Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for planens gennemførelse.

Klagevejledning
Afgørelsen om vedtagelsen og offentliggørelsen af planen kan påklages til Kystdirektoratet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om hvorvidt planens vedtagelse og udformning ligger inden for rammerne af oversvømmelsesdirektivet og udmøntningen heraf i dansk lovgivning. Klageberettigede er foreninger, interesseorganisationer og enhver anden med en væsentlig individuel i planens indhold samt offentlige myndigheder. Evt. klager sendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Risikostyringsplanen er offentliggjort den 29. oktober og klagefristen udløber således den 26. november 2015. Kommunen videresender evt. klager til Kystdirektoratet med kommunens bemærkninger.

Risikostyringsplanen kan ses her

×

Cookie info