Udskriv

26-08-16 Offentliggørelse af midlertidig landzonetilladelse til etablering af P19 i lufthavnens afsnit Øst B1

Parkering Skilt

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 23. august 2016 besluttet at meddele midlertidig landzonetilladelse til etablering af P19.

Tilladelsen giver muligheder for at etablere terrænparkering på et areal på maksimalt 40.000 m2 i lufthavnens afsnit Øst B1, svarende til muligheden for terrænparkering i forslag til lokalplan KLK 2016 for Lufthavn Øst.


Tilladelsen gøres tidsbegrænset til 1. juli 2017, hvor Lokalplan KLK 2016 for området forventes at være endeligt vedtaget og efterfølgende vil udgøre plangrundlaget for P19.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35 stk.1.


Ansøgningen om landzonetilladelse har ikke været udsendt i naboorientering, idet det ansøgte udgør en del af lokalplanforslag KLK 2016, der netop har været udsendt i høring. Der er ikke i forbindelse denne høring indkommet høringssvar, der vedr. P19. På den baggrund er det vurderet, at anlæggelsen af P19 er af underordnet betydning for naboerne.

Til tilladelsen knyttes et vilkår om, at anlægsfasen/faserne for P19 placeres uden for den grønbrogede tudses yngleperiode (1. april - 1. august) medmindre der opsættes tudsehegn om anlægsområdet.


Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 23. september 2016. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. Se klagevejledningen

×

Cookie info