Udskriv

24-03-2015 Kirstinehøj 4 - Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33

Tårnby Kommune har som myndighed afgjort, at der kan gives en miljøgodkendelse til etablering af Baltic Packaging A/S, Kirstinehøj 4, 2770 Kastrup.

I miljøgodkendelsen er givet Miljøstyrelsens standardvilkår efter punkt A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.

Miljøgodkendelsen kan ses her.


Klage over miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af:

  • Ansøgeren
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Sundhedsstyrelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelsesloven §§ 99 og 100 (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010).
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekrea­tive interesser som formål, og som har meddelt at de ønsker underretning om afgø­relsen

 

Skriftlig klage og klagefrist

Hvis der ønskes at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur og Miljøklagenævnet. Der klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når der klages, skal du betale et gebyr på 500 kr. Der betales gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En eventuel klage skal indgives til Klageportalen senest den 23. april 2015. 

×

Cookie info