Udskriv

23-01-15 Offentlig bekendtgørelse af forslag til Kommuneplan 2014 - 2026

Planforslag

Tårnby Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 28. oktober 2014 at udsende forslag til kommuneplan 2014 – 2026 i offentlig høring.

Forslaget er fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden:

Fredag den 28. november 2014 til fredag den 23. januar 2015, kl. 13:15.

I denne periode er det muligt at komme med indsigelser og bemærkninger til planforslaget.

Forslaget kan ses her.

Forslag til Kommuneplan 2014 - 2026 og tilhørende miljørapport kan ses på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under Politik.

Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold i kommunen. Kommuneplanen er primært skrevet som et værktøj for lokalplanlæggere, byggesagsbehandlere og miljøsagsbehandlere samt for eksterne professionelle brugere som ejendomsmæglere, developere, bygherrer med flere.

Kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af Planstrategi 2011.

I planstrategien blev det besluttet, at kommuneplanen skulle revideres for temaerne om kulturarv, det åbne land og klimatilpasning.

De væsentligste ændringer i kommuneplanen er:

1.         retningslinjer og planlægning for

            landzoneadministrationen i landområdet,

2.         en klimatilpasningsplan og

3.         ændrede detailhandelsbestemmelser.

 

Når kommuneplanen vedtages endeligt vil den afløse den gældende Kommuneplan 2006-2015 med senere tillæg.

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljørapport, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3.

Miljørapporten er indarbejdet i kommuneplanens enkelte kapitler.

Efter planloven har kommuneplanen blandt andet følgende retsvirkninger:

Kommuneplanen sætter rammerne for lokalplanlægningen og retningslinjer for planlægningen og landzoneadministrationen.

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

×

Cookie info