Udskriv

21-08-15 Forslag til lokalplan 72.2 for Egensevej erhvervsområde er fremlagt til offentlig høring

Lokalplan 72.2 er et tillæg til den gældende Lokalplan 72 for Egensevej erhvervsområde. Lokalplanen har til formål at muliggøre, at lokalplanområdet, udover de allerede tilladte erhvervsmæssige anvendelser, kan anvendes til administrative erhverv og i begrænset omfang til klub- og fritidsformål i henhold til folkeoplysningsloven samt til andre erhvervs- og fritids- og kulturelle formål, der efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i lokalområdet under hensyntagen til dels de erhvervsmæssige interesser i området, dels til de omkringliggende boligområder.

Det betyder, at det bliver lettere at indrette administrative erhverv inden for lokalplanområdet, og at klubber og fritidsaktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven kan etableres indenfor nærmere angivne dele af lokalplanens område, mens yderligere erhvervs- og fritids- og kulturelle aktiviteter kun kan etableres på baggrund af en dispensation, og kun hvis det kan ske uden væsentlige konsekvenser for erhvervsområdets integritet og for belastningen af de nærtliggende boliger.


Ved udpegningen af de matrikler, der bliver omfattet af de udvidede anvendelsesmuligheder til klub- og fritidsformål, er der taget hensyn til, hvor der allerede findes disse former for aktiviteter samt til matriklernes areal og placering i erhvervsområdet.
Ved fremlæggelsen af Lokalplan 72.2 bortfalder det tidligere fremlagte forslag til Lokalplan 72.1.

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her
Forslaget til Lokalplan 72.2 kan ses her


Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til kommunen, kommunen@taarnby.dk
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info