Udskriv

20-10-15 Offentliggørelse af landzonetilladelser til Amagerland Rideskole, Nøragersmindevej 3

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 18. august 2015 besluttet at meddele nedennævnte landzonetilladelser i henhold til Lov om planlægning § 35 stk. 1 i forbindelse med Amagerland Rideskole, Nøragersmindevej 3, 2791 Dragør.

Lovliggørelse af bolig. Der meddeles landzonetilladelse til lovliggørelse af en bolig på ejendommen Nøragersmindevej 3 (matr. 2æ Viberup By, Tårnby) i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale af 23. januar 2015. Tilladelsen gives på vilkår om, at boligen i øvrigt overholder bygningsreglement 2010 og lokalplan 56 herunder § 7.6 om indendørs støj. Herudover er det et vilkår, at der oprettes en landbrugsejendom.
 
Samnotering af ejendomme. Der meddeles landzonetilladelse til samnotering af matriklerne 2æ Viberup By, Tårnby, 15h Skelgårde, Tårnby samt matrikel 2alt Tømmerup By, Tårnby med henblik på, at der oprettes en ny landbrugsejendom. Tilladelsen gives på vilkår om, at der ikke må etableres bygninger eller anlæg til rideskoleformål på matrikel 2alt Tømmerup By, Tårnby, men at denne forbeholdes til græsning/høslet eller anden jordbrugsmæssig anvendelse. Vilkåret tinglyses på ejendommen.

Omlægning og lovliggørelse af ridebane. Der meddeles landzonetilladelse til omlægning/lovliggørelse af ridebanen på matr. 15h Skelgårde, Tårnby med tilhørende belysning i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale af 15.januar 2015. Tilladelsen gives på vilkår om, at belysningen på ridebanen ikke anvendes efter kl. 21. Vilkåret tinglyses på ejendommen.

I henhold til planlovens § 60 stk. 6 må landzonetilladelserne ikke udnyttes, før klagefristens udløb.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen (dvs. inden d. 20. oktober 2015) påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur, miljø eller arealanvendelsesinteresser og som har mindst 100 medlemmer.

En rettidigt indgivet klage over landzonetilladelser har opsættende virkning og medfører, at tilladelsen ikke må udnyttes, før der er truffet afgørelse i sagen. Se i øvrigt klagevejledning her samt evt. supplerende klagevejledning på www.nmkn.dk

 


Se ansøgningsmaterialet her

×

Cookie info