Udskriv

17-06-15 Risikostyringsplan for stormflod

Forslag til Risikostyringsplan 2014 for oversvømmelser fra Køge Bugt er i høring frem til den 17. juni 2015.
Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 25. november 2014 vedtaget at offentliggøre forslag til ”Risikostyringsplan 2014 – risikoområde Køge Bugt i Tårnby Kommune”.

Høringsperiode

Forslaget er i offentlig høring i perioden 17. december 2014 til 17. juni 2015. Evt. bemærkninger til planforslaget kan inden høringsfristens udløb sendes til Tårnby Kommune på kommunen@taarnby.dk

Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt

Områderne langs Køge Bugt og Sydamager er udpeget som et ud af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Som opfølgning på den statslige udpegning skal samtlige kommuner i risikoområderne udarbejde et forslag til risikostyringsplan med bl.a. beskrivelse af mål og handlingsplan for tiltag de næste år.

Det fremlagte forslag til risikostyringsplan er Tårnby Kommunes forslag til håndteringen af risikoen for oversvømmelser fra Køge Bugt.

Planen skal ses i sammenhæng med temaet om klimatilpasning i forslaget til Kommuneplan 2014- 2026.

Forslaget til risikostyringsplan kan ses på kommunens hjemmeside her , eller ved henvendelse i Teknisk Forvaltning.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af risikostyringsplanen er der gennemført en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov 316 af 5. maj 2004). Der er på baggrund heraf efter lovens § 4 truffet afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering efter lovens § 3.

Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Trafikministeren ved indsendelse af klage til Tårnby Kommune på kommunen@taarnby.dk.

×

Cookie info