Udskriv

16-06-15 Offentlig bekendtgørelse om vedtagelsen af Kommuneplan 2014-2026

Offentlig bekendtgørelse om vedtagelsen af Kommuneplan 2014-2026

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 16. juni 2015 vedtaget Kommuneplan 2014-2026.

Kommuneplanen fastsætter rammerne for den kommende udvikling af kommunen - herunder arealanvendelse og bebyggelsesforhold.

Kommuneplanen består af en hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelsen, en redegørelse for planens forudsætninger samt rammer for lokalplanlægningen.

Hovedstrukturen giver en samlet beskrivelse af de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen og omfatter emner som centerstruktur, udbygning med boliger og arbejdspladser samt rekreative områder.

Retningslinjerne gælder overordnet for kommunens planlægning og er grundlaget for administrationen af kommunens landzonearealer.

I rammedelen fastlægges rammerne for den fremtidige lokalplanlægning. Rammerne giver ikke i sig selv ret til at kunne etablere det, som rammen muliggør. Konkrete tilladelser til byggeri og arealanvendelsesændringer sker ud fra bestemmelser fastlagt i gældende eller kommende lokalplaner eller evt. i forbindelse med landzonetilladelser.

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse ved bl.a. at udarbejde lokalplaner indenfor rammerne af kommuneplanen.

Med hjemmel i kommuneplanen kan Kommunalbestyrelsen i byzonen modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, hvis det strider mod enten planens rækkefølgebestemmelser eller bestemmelser i planens rammedel. Dette gælder dog ikke hvis området allerede er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan eller området er udlagt til offentlige formål.

Kommuneplanen og dens værdier udgør en væsentlig del af Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, når der skal tages stilling til forslag til projekter, planer og andre initiativer.
 
Se Kommuneplanen her

Planen er offentligt bekendtgjort på Tårnby Kommunes hjemmeside d. 25. juni 2015.

Planen kan af miljøministeren, visse foreninger og enhver med retlig interesse i sagens udfald påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal være indgivet senest fire uger efter offentliggørelsen, det vil sige senest d. 22. juli 2015. Klagenævnet vil til behandling af eventuelle klager opkræve et gebyr, der tilbagebetales hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Se i øvrigt klagevejledningen her

×

Cookie info