Udskriv

14-12-15 Offentliggørelse af landzonetilladelse til etablering af værksted i lufthavnens vestafsnit.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d.10. november 2015 besluttet at meddele landzonetilladelse til etablering af et værksted til service og vedligeholdelse af køretøjer, der håndterer flyene på jorden. Værkstedet placeres i lufthavnens vestafsnit umiddelbart i tilknytning til støjafskærmningen. Placeres og indrettes i øvrigt som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Se ansøgningsmaterialet her.

Tilladelsen omfatter ikke det samtidigt ansøgte parkerings/opmarchareal placeret i lufthavnens midtafsnit.

Landzonetilladelsen meddeles med hjemmel i planlovens § 35. Ansøgningen har været udsendt i naboorientering.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter de er meddelt.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 14. december 2015. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info