Udskriv

10-04-15 Supplerende høring af forslag til Kommuneplan 2014 - 2026

Tårnby Kommunes forslag til Kommuneplan 2014-2026 er i supplerende høring.

Tårnby Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 24. marts 2015 at udsende forslag til kommuneplan 2014 - 2026 i supplerende høring.

Forslaget er i supplerende høring i fire uger i perioden:

Fredag den 10. april 2015 til fredag den 8. maj 2015.

I denne periode er det muligt at komme med indsigelser og bemærkninger til planforslaget.

Forslag til Kommuneplan 2014 - 2026 var tidligere i offentlig høring i otte uger november 2014 til januar 2015. Kommunen modtog i perioden 11 høringssvar. På baggrund af høringssvarene har Tårnby Kommunalbestyrelse besluttet at rette forslaget og sende det i en supplerende høring.

De væsentlige ændringer i det rettede forslag er:

  • Præcisering af stationsnære områder
  • Indarbejdelse af en planlægningszone på 500 meter omkring en risikovirksomhed i lufthavnen
  • At lokalcenteret i lufthavnen som centerområde udgår efter opfordring fra Naturstyrelsen

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Det rettede forslag til Kommuneplan 2014 - 2026 og tilhørende miljørapport kan ses her.

Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold i kommunen. Kommuneplanen er primært skrevet som et værktøj for lokalplanlæggere, byggesagsbehandlere og miljøsagsbehandlere samt for eksterne professionelle brugere som ejendomsmæglere, ejendomsudviklere, bygherrer med flere.

Hovedvægten i kommuneplanens indhold er retningslinjer og planlægning for landzoneadministrationen i landområdet, kulturarven, en klimatilpasningsplan og ændrede detailhandelsbestemmelser.

Når kommuneplanen vedtages endeligt vil den afløse den gældende Kommuneplan 2006-2015 med senere tillæg.

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljørapport, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3. Miljørapporten er indarbejdet i kommuneplanens enkelte kapitler.

Efter planloven har kommuneplanen blandt andet følgende retsvirkninger:

Kommuneplanen sætter rammerne for lokalplanlægningen og retningslinjer for planlægningen og landzoneadministrationen.

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

×

Cookie info