Udskriv

28-01-14 Ansøgning om dispensation fra lokalplan 60 og landzonetilladelse

Orientering vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan 60 og landzonetilladelse til opførelse af tilbygning og udvidelse af Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg (SKA).

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning og udvidelse af SKA, på ejendom Matr. Nr. 2alv, Tømmerup By, Tårnby, beliggende Amager Landevej 282, 2770 Kastrup.

SKA har søgt om tilladelse til, på hovedbygningen, at opføre en 1. sals tilbygning til indretning af undervisningslokaler, godkendelse af et opført indskudt dæk på 1. sal til garderobe og opbevaring, samt godkendelse og udvidelse af et overdækket ankomstareal med vindfang.

Det ansøgte kræver dispensation fra Lokalplan 60 §§ 6.1 og 6.2, hvorefter "Bebyggelse til køreteknisk anlæg må ikke overstige 600 m2 etageareal" og "Bebyggelsen må kun opføres i 1 etage", samt (land)zonetilladelse, jf. planlovens §§ 19 og 35.

Det ansøgte overskrider det tilladte bebyggelsesareal med ca. 105 m2 og tilbygningen på 1. sal vil være synlig fra Amager Landevej og for brugerne af "Flyvergrillen", Køreteknisk Anlæg og Lufthavnen.

Ansøgningen kan ses her.

Ansøgningens tegningsbilag kan ses her:

TA101 - Stueplan eksisterende forhold, 1:100

TA102 - 1. Salsplan eksisterende forhold, 1:100

TA140 - Stueplan fremtidig forhold, 1:100

TA141 - 1. Salsplan fremtidig forhold, 1:100

TA150 - Facade Syd fremtidig & eksisterende forhold, 1:100

TA151 - Facade Øst fremtidig & eksisterende forhold, 1:100

TA160 - Principsnit eksisterende & fremtidig forhold, 1:100

Bygge- og Ejendomsudvalget har d. 3.12.2013, besluttet at meddele dispensation til det ansøgte under forudsætning af positiv/neutral nabohøring.

Efter planlovens §§ 20 og 35, stk. 4, har du mulighed for at meddele os dine eventuelle indsigelser eller bemærkninger forud for en evt. dispensationsmeddelelse og zonetilladelse. Bemærkninger kan sendes til kommunen@taarnby.dk, senest den 28.1.2014.

 

Landzonetilladelsen forventes behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet d. 11.3.2014.

×

Cookie info