Udskriv

27-06-14 Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde (tillæg)

Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde (tillæg)


Tårnby Kommunalbestyrelse vedtog på mødet d. 17. juni 2014 Lokalplan 72.1 endeligt.

Vedtagelsen af lokalplanen indebærer, at det fremover vil være muligt at anvende dele af lokalplanområdet til administrative erhverv, klub- og fritidsformål i henhold til folkeoplysningsloven samt andre erhvervs-, fritids- og kulturelle formål, der efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området. Ved en skønsmæssig vurdering skal der tages hensyn til såvel de erhvervsmæssige interesser i området som de omkringliggende boligområder.

Udvidelsen af områdets anvendelsesmuligheder må ikke give anledning til, at der i aftentimerne og i weekender genereres støj fra de nye aktiviteter til gene for de omkringboende.

Når en lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod planens bestemmelser, medmindre, der er meddelt en dispensation efter reglerne i lovens § 19 eller § 40.

Beslutningen om at vedtage og bekendtgøre lokalplan 72.1 kan for retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Det betyder, at evt. klage skal være indgivet til Tårnby kommune, Teknisk Forvaltning d. 25. juli 2014.

Link til lokalplan

Link til klagevejledning

 

×

Cookie info