Udskriv

22-04-14 Forlængelse af dispensation og landzonetilladelse til bibeholdelse af telte i lufthavnens Vestområde

Forlængelse af dispensation og landzonetilladelse til bibeholdelse af telte i lufthavnens Vestområdel

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 12. marts 2014 behandlet ansøgning om bibeholdelse af 2 telte i lufthavnens Vestområde, hvortil der er meddelt dispensation og landzonetilladelse 16. december 2011.

Det drejer sig om telt 2 og 3, der er opstillet i lufthavnens Vestområde til brug for håndtering af cruisepassagerers bagage. 

Placeringen fremgår af dette kort.

Dispensation og landzonetilladelser forlænges med 4. år til udgangen af 2017 med hjemmel i planlovens §§ 19 og 35.

Tilladelsen kan læses her.

Afgørelsen kan inden 4 uger, dvs. frem til d. 20. maj 2014, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til klagevejledning

En rettidig klage vil med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet have opsættende virkning.

×

Cookie info