Udskriv

20-02-14 Indstilling af medlemmer til vandråd

Oprettelse af vandråd og indstilling af medlemmer

Med Miljøministeriets Lov om vandplanlægning (Lov nr. 1606 af 23. december 2013) er et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner etableret. Som noget nyt skal kommunerne, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogrammet. I den førstkommende planperiode vil dette som udgangspunkt dog kun vedrøre vandløbsindsatsen.

Tårnby Kommune er omfattet af den statslige vandplanlægning for:

Hovedvandopland 2.3 Øresund

og

Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt.

Med Miljøministeriets bekendtgørelse om vandråd (Bek. nr. 121 af 7. februar 2014) skal kommunerne nedsætte vandråd. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand kan anmode en kommune indenfor et hovedvandopland om at oprette et vandråd.

Der kan som udgangspunkt kun oprettes ét vandråd pr. hovedvandopland. Et vandråd kan bestå af op til 20 medlemmer.

Den 28. januar 2014 har Tårnby Kommune og de øvrige berørte kommuner modtaget brev fra erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare med anmodning om at oprette et vandråd for de 2 hovedvandoplande. Det betyder, at der i de 2 oplande skal oprettes vandråd.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger og det enkelte vandråd vil blive sekretariatsbetjent af én af kommunerne indenfor hovedvandoplandet.  Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvilken af de 17 kommuner, omfattet af hovedvandopland 2.3 Øresund, der her skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. For hovedvandopland 2.4 Køge Bugt formodes det at blive Køge Kommune, som på vegne af de 21 kommuner her skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. 

Den kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil i samråd med de øvrige kommuner indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der kommer til at være medlem af vandrådet. Vandrådene skal være oprettet og sammensat medio marts 2014.

×

Cookie info