Udskriv

18-08-14 Offentliggørelse af lovliggørende landzonetilladelse til udhuse på Dalgården, Englandsvej 450

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 12. august meddelt lovliggørende landzonetilladelse til udhuse på Dalgården i overensstemmelse med lokalplan 103A.

Landzonetilladelsen meddeles med hjemmel i planlovens § 35, stk.1.

Landzonetilladelsen omfatter 3 udhuse:

Udhus 1: hørum og stald på 168 m²

Udhus 2: 8 sammenstillede containere med et samlet areal på 119 m²

Udhus 3: 2 sammenstillede containere med et samlet areal på 28 m²

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1) Udhusene 2 og 3 bestående af containere beklædes/afskærmes med ensartede stålplader eller træ og gives en sammenhængende tagkonstruktion. Porte og beklædning skal stedse fremstå malet i en ensartet neutral farve (mørk grøn, mørk grå eller sort). Maling og beklædning må ikke være blank (reflekterende).

2) Udhus 2 skal fjernes, hvis det ikke længere anvendes i forbindelse med hestepensionen.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. klagevejledningen af enhver med retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.  

Klager skal være modtaget i Teknisk Forvaltning senest d. 1. september 2014 kl. 15.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb og eventuelle klager har opsættende virkning. 

×

Cookie info