Udskriv

14-08-14 Meddelelse af landzonetilladelse til velkomstpavillon på Saltholm

Kommunalbestyrelsens Bygge- og Ejendomsudvalg har på sit møde den 12. august 2014 behandlet ansøgning fra Saltholmsejerlauget om landzonetilladelse til velkomstpavillon på Saltholm, matr.nr. 1a af Saltholm Ø, Kastrup, yderst på Barakkebroen.

Se ansøgning om byggetilladelse  her.

Se kortbilag til ansøgning her.

Tårnby Kommune sendte ansøgningen til orientering hos naboer, foreninger og myndigheder og modtog svar fra Danmarks Naturfredningsforening, Amager og Friluftsrådet, som begge kunne anbefale ansøgningen, dog med bemærkninger om pavillonens materialer og udformning.

Udvalget besluttede, at meddele landzonetilladelse til det ansøgte efter Planlovens § 35, stk. 1.

Tilladelsen meddeles på vilkår om, at der indhentes de nødvendige tilladelser til bygningen efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse og eventuel dispensationer fra fredningen og kystbeskyttelseslinjen.

Tilladelsen offentliggøres på Tårnby Kommunes hjemmeside den 15. august 2014.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Eventuel klage har opsættende virkning.

Afgørelsen kan frem til den fredag den 12. september kl. 14:15 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen.

×

Cookie info