Udskriv

06-02-14 Meddelelse af dispensation og landzonetilladelse til Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg, Amager Landevej 282.

Meddelelse af dispensation og landzonetilladelse til Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg, Amager Landevej 282.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 4.2.2014 besluttet at meddele dispensation og landzonetilladelse til udvidelse af bygningsarealet i forbindelse med Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg.

Dispensation og landzonetilladelse medfører, at anlæggets hovedbygning kan ombygges i overensstemmelse med ansøgningen af 23-10 2013. Ansøgningen kan ses her.

Dispensationen meddeles i henhold til planlovens § 19 fra lokalplan 60 §§ 6.1 og 6.2 som vedrører henholdsvis bebyggelsens etageareal og antal etager.  

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens § 35 stk. 1.

Ansøgningen har været udsendt i naboorientering i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom forud for beslutningen. I høringsperioden indkom ingen indsigelser eller bemærkninger.

Afgørelsen om meddelelse af dispensation og landzonetilladelse kan inden 4 uger fra dags dato påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald jf. klagevejledningen.

Opmærksomheden henledes på, at landzonetilladelser jf. planlovens § 60 stk. 6 ikke må udnyttes før klagefristens udløb, og at evt. klager har opsættende virkning

×

Cookie info