Udskriv

03-06-14 Orientering om ansøgning om lovliggørende dispensation fra Lokalplan 69 til om- og tilbygning af husmandsbrug på Skelgårdsstræde 9.

Tårnby Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse og dispensation efter Lokalplan 69, §§ 8.2, 9.1 og 9.3 til om- og tilbygning af et stuehus på Skelgårdsstræde 9.

Ansøger ønsker tilladelse efter lokalplanens §§ 8.2 og 9.1, om forbud mod at ændre bebyggelsen, til at nedrive, ombygge og istandsætte stuehuset, samt dispensation fra § 9.3, om vinduers og døres byggestil, til at ændre nogle af husets døre og vinduer.

Der søges om tilladelse til at rive en eksisterende tilbygning på 21 m2 ned og forlænge det eksisterende hus med 4,7 m mod nordøst (inkl. gesimsbånd) for således at sammenbygge stuehuset med en eksisterende stald. Tilbygningen udgør i alt 49 m2 og det udbyggede hus udgør sammenlagt 205 m2, med en arealudvidelse på 31 % og en facadeforlængelse mod vej på 54 %.

Derudover ønskes der at foretage følgende udvendige ændringer:

  • Åbning af en ny tofløjet hoveddør med fyldninger mod Skelgårdsstræde
  • Montage af en tagkvist på hver side af (saddel)taget: en placeret asymmetrisk over den nye hoveddør (for at markere indgspartiet) og en placeret symmetrisk mod havesiden ud for tagetagens badeværelse (pga. funktionalitet)
  • Fjernelse af Velux ovenlysvinduer og montage af 2 støbejernstagvinduer på hver side af taget (i alt 4)
  • Pladsombytning mellem stuevindue og terrassedør i sydvestgavl, samt udskiftning af udslidt terrassedør med ny tofløjet terrassedør, opdelt i rudeformater
  • Lukning af 3 murhuller i nordvestfacade og flytning til ny placering

Arealudvidelsen på 49 m² begrundes med, at ejer har købt huset med henblik på istandsættelse og ombygning til en større bolig med plads til børn, hunde, heste og hjemmearbejdsplads, samt at husets ringe tilstand kræver en gennemgribende restaurering.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen kan gives til Tårnby Kommune, så de er modtaget senest onsdag den 18. juni 2014, kl. 15:15.

Lokalplan 69 kan ses her

Byggeandragende og ansøgningens relevante tegninger kan ses her

Tidligere godkendte tegninger kan ses her

Billeder af stuehus før og efter ombygning kan ses her

×

Cookie info