Udskriv

02-10-14 Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan KLK 2014 for Københavns Lufthavn, Parkering i Østområdet

Tårnby Kommunalbestyrelse vedtog på mødet d. 30. september 2014 Lokalplan KLK 2014 endeligt.

Lokalplanen muliggør, at den eksisterende parkering på P15 og P17 til lufthavnens passagerer og ansatte kan fastholdes og derigennem medvirke til at sikre den fornødne parkeringskapacitet i området.

Når en lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod planens bestemmelser, medmindre, der er meddelt en dispensation efter reglerne i lovens § 19 eller § 40.

Beslutningen om at vedtage og bekendtgøre Lokalplan KLK 2014 og tilhørende miljøvurdering kan for retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Det betyder, at evt. klage skal være indgivet til Tårnby Kommune senest fredag den 31. oktober 2014, kl. 14:15.

Link til lokalplan

Link til klagevejledning

×

Cookie info