Udskriv

28.08.13 Offentliggørelse om beslutning vedr. miljøvurdering af forslag til lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde (tillæg)

Lokalplan 72.1

Tårnby Kommunes Bygge- og Ejendomsudvalg har jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der bliver derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 3.

Beslutningen om ikke at gennemføre en egentlig miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Eventuel klage skal indgives inden 4 uger i henhold klagevejledningen her.

 

Begrundelse:

Beslutningen er truffet på baggrund af en screening, hvis konklusioner fremhæves nedenfor.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at begrænsede dele af lokalplanområdet, udover de allerede tilladte erhvervsmæssige anvendelser, kan anvendes til administrative erhverv og klub- og fritidsformål i henhold til folkeoplysningsloven samt andre erhvervs-, fritids- og kulturelle formål, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasse i lokalplanområdet under hensyntagen til dels de erhvervsmæssige interesser i området, og dels de omkringliggende boligområder.

Planen åbner dermed mulighed for, at der kan indrettes aktiviteter i området, der bl.a. har et andet 'besøgsmønster' end de mere traditionelle erhverv, som området oprindeligt blev udlagt til. I dag indeholder området en meget bred vifte af erhverv, ligesom der allerede indenfor området findes skole, selskabslokaler og forskellige klubber.

Udvidelsen af anvendelsesbestemmelserne, som der er lagt op til med lokalplanforslaget, kan få en mindre betydning for trafikmønstret i lokalområdet, da såvel administrative erhverv som klub- og fritidsaktiviteter traditionelt har andre arbejds- og åbningstider end værksteder, håndværk, lager og transporterhverv. Der forventes ikke en forøgelse af den samlede trafikbelastning i området.

Klub- og fritidsaktiviteter kan medføre, at der kommer flere cyklister i området, da de primært henvender sig til lokalbefolkningen. Dermed kan der potentielt være en forøget risiko for ulykker, da der ikke er cykelstier i området, og området som erhvervsområde har en del tung trafik. De forventede 'peek hours' for tung erhvervstrafik og besøgende til de nye aktiviteter forventes dog ikke at være sammenfaldende, hvorfor risikoen for ulykker ikke vurderes at blive væsentligt forøget.

Det, at der gives lettere adgang for administrative erhverv, forventes ikke at give anledning til mere trafik bl.a. fordi lokalplanområdet ligger i et stationsnært kerneområde og lempelsen af den gældende lokalplan kun vedrører et mindre område.  

Udvidelsen af anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet vurderes ikke at påvirke de tilstødende områder væsentligt. Generelt vurderes klub- og fritidsaktiviteter samt administrative erhverv at give mindre miljøpåvirkning end de i øvrigt tilladte erhverv (herunder støj), men klubaktiviteter for motorklubber kan give øget støjpåvirkning fra kørsel, som specielt i aftentimerne og i weekender kan opleves generende for de nærmeste naboer. Kun få boliger grænser dog op til de matrikler, der omfattes af lokalplanforslagets § 3.2.

Lokalplanforslaget indeholder særlige bestemmelser om, at der ikke må genereres støj fra selve klub- og fritidsaktiviteterne (herunder møder, musik og sportsudøvelse) aften, nat og weekender. Der fastlægges således skærpede støjkrav til de nye typer af aktiviteter, end hvad der er gældende for den traditionelle erhvervsudøvelse i området. 

Planen vurderes ikke at have indvirkning på andre miljøforhold af relevans herunder vand, affald og udledninger, hverken i eller udenfor området.

Lokalplanforslaget påvirker ikke landskaber, natur eller kulturarv. Lokalplanområdet grænser op til Tårnby Landsby, hvor der findes flere bevaringsværdige huse og bygninger, gadekær og Tårnby Kirke. Lokalplanforslaget medfører ikke påvirkninger heraf.

Samlet set vurderes det ikke, at lokalplanforslaget vil give en væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund er det vurderet, at lokalplanforslaget ikke forudsætter en egentlig miljøvurdering i henhold til lov om planer og programmer.

×

Cookie info