Udskriv

28.05.13 Forslag til Lokalplan 121 og kommuneplantillæg nr. 15 for Ældre-boliger ved Ugandavej

20130711 Illustrationsplan 22 Rækkehuse

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet den 28. maj 2013 vedtaget forslag til Lokalplan 121 og kommuneplantillæg nr. 15 for Ældre-boliger ved Ugandavej.

Forlaget til Lokalplan 121 og kommuneplantillæg nr. 15 for Ældre-boliger ved Ugandavej er fremlagt i offentlig høring fra den 15. juli 2013 til den 29. september 2013, begge dage inklusive.

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden sendes til kommunen@taarnby.dk

Lokalplanområdet omfatter 7 kommunalt ejede grunde og en del af 3 vejmatrikler syd for den sydvestlige ende af Ugandavej. Formålet med planen er at muliggøre opførelse af ældreboliger i området. Yderligere skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse sker i overensstemmelse med omgivelserne, samt fremme opførelse af klimatilpasset byggeri.
Se lokalplanforslaget her.

Samtidig med vedtagelsen af lokalplanforslaget er der truffet afgørelse om, at planen ikke ledsages af en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet der ikke vurderes at være væsentlige indvirkninger på miljøet. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med denne klagevejledning.

Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Dette gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde m.v., som i sig selv er lokal-planpligtigt. Det er også en forudsætning, at ingen statslige myndigheder eller kommuner i hovedstadsområdet har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt.

×

Cookie info