Udskriv

14.10.13 Tilladelse til at drive autolakeringsvirksomhed på Hørby Alle 9A, 2770 Kastrup

Tårnby Kommune giver hermed dispensation fra afstandskravet på mindst 100 meter fra nærmeste forureningsfølsomt områdes ydre skel til, at der må drives anlæg og aktiviteter til autolakering på adressen Hørby Alle 9A.

Tilladelse til at drive autolakeringsvirksomhed på Hørby Alle 9A, 2770 Kastrup

Tårnby Kommune har modtaget en ansøgning om at genetablere autolakering på Hørby Alle 9A, 2770 Kastrup.

Autoværksteder herunder autolakering er reguleret af Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (autoværkstedsbekendtgørelsen).

 

På Hørby Alle 9A, 2770 Kastrup har Madsens Bilpleje ikke udført autolakering. I værkstedet er etableret en malerkabine, der ikke er i anvendelse, men der har tidligere været autolakering på adressen. Værkstedet er etableret før den 1. januar 1986.

 

I autobranchebekendtgørelsens § 7 står "Anlæg og aktiviteter til autolakering skal etableres mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel jf. dog § 21."

I § 21 i autobranchebekendtgørelsen står "Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra afstandskravene i § 7, hvis den forøgede forurening skyldes ønsket om at etablere autolakering."

 

Tårnby Kommune giver hermed dispensation fra afstandskravet på mindst 100 meter fra nærmeste forureningsfølsomt områdes ydre skel til, at der må drives anlæg og aktiviteter til autolakering på adressen Hørby Alle 9A.  Dispensationen gives i henhold til § 21 i autobranchebekendtgørelsen.

Autolakeringsvirksomhed på Hørby Alle 9A, 2770 Kastrup kan drives, hvis Kommunens dispensation ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

 

Klageadgang

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat samt enhver, der har væsentligt, individuel interesse i sagens udfald, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 98. Tårnby Kommune skal have modtaget en eventuel klage over afgørelsen senest 4 uger efter dispensationen er annonceret dvs. senest 11. november 2013. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Tårnby Kommune inden klagefristen udløber. En eventuel klage kan sendes til miljo@taarnby.dk

×

Cookie info