Udskriv

28.03.12 Høring af forslag til lokalplan 119 for Tårnby Gymnasium

Lokalplab 119 Kort

Forslag til lokalplan 119 for Tårnby Gymnasium er fremlagt i offentlig høring fra 28. marts 2012 til 22. maj 2012 begge dage inklusive.

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden sendes til Teknisk Forvaltning eller til Til Teknisk Forvaltning.

 

Planens formål er dels at muliggøre opførelsen af en multihal i den sydlige ende af den eksisterende boldbane, samt at sikre de bevaringsmæssige værdier og træk i den eksisterende bebyggelse.

Se forslaget til lokalplan 119 her.

Samtidig med vedtagelsen af lokalplanforslaget er der truffet afgørelse om, at planen ikke ledsages af en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet der ikke er vurderes at være væsentlige indvirkninger på miljøet. Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, se klagevejledning her.

×

Cookie info