Udskriv

19.12.12 Høring af forslag til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde.

Forlag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde er fremlagt i offentlig høring fra den 19. december 2012 til den 13. februar 2013, begge dage inklusive.

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden sendes til kommunen@taarnby.dk.

 

Formålet med Lokalplantillægget 72.1

Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde har til formål at muliggøre, at begrænsede dele af lokalplanområdet, udover de allerede tilladte erhvervsmæssige anvendelser, kan anvendes til administrative erhverv og klub- og fritidsformål i henhold til folkeoplysningsloven samt andre erhvervs- og fritids- og kulturelle formål, der efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i lokalområdet under hensyntagen til dels de erhvervsmæssige interesser i området, dels de omkringliggende boligområder.
Se forslaget til lokalplan her.

Samtidig med vedtagelsen af lokalplanforslaget er der truffet afgørelse om, at planen ikke ledsages af en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet der ikke vurderes at være væsentlige indvirkninger på miljøet. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med vedlagte klagevejledning, klik her.

×

Cookie info