Udskriv

15.11.12 Høring af forslag til Lokalplan 103A for erhverv og handel ved krydset Englandsvej/Tømmerupvej

15.11.12 Høring af forslag til Lokalplan 103A for erhverv og handel ved krydset Englandsvej/Tømmerupvej

Tårnby Kommunalbestyrelse har den 30. oktober 2012 vedtaget forslag til Lokalplan 103A for erhverv og handel ved krydset Englandsvej/Tømmerupvej.

Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring fra den 15. november 2012 til den 17. januar 2013 begge dage inklusive. Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden sendes til kommunen@taarnby.dk

Formålet med planen er at udvide anvendelsesbestemmelserne for området samt at skabe ensartede vilkår for Majgården og Dalgården. Yderligere skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse, ombygninger og istandsættelse af eksisterende bygninger sker i overensstemmelse med omgivelserne, landsbymiljøet og bygningernes arkitektur og særpræg.

Se forslaget til Lokalplan 103A her.

Samtidig med vedtagelsen af lokalplanforslaget er der truffet afgørelse om, at planen ikke ledsages af en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer idet der ikke er vurderes at være væsentlige indvirkninger på miljøet. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, se klagevejledning her.

Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Dette gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde m.v., som i sig selv er lokalplanpligtigt. Det er også en forudsætning, at ingen statslige myndigheder eller kommuner i hovedstadsområdet har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt.

×

Cookie info