Udskriv

06.12.12 Miljøgodkendelse af De-icing platform alfa med udvidelser i Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavne A/S ønsker at udvide de-icing platform alfa med et ekstra spor, så der kan de-ices to fly samtidig på platformen. Et ekstra spor vil nedsætte ventetiden på de-icing og forhindre, at fly skal de-ices to gange på grund af for lang ventetid mellem de-icing og start. Udvidelsen planlægges udført i to etaper over 3 år, hvor det samlede areal for de-icing platformen udvides med 20.000 m² i etape 1 og 16.500 m² i etape 2. Det samlede befæstede areal vil efter udvidelsen blive på 64.500 m².

Tårnby Kommune har udarbejdet en ny miljøgodkendelse til De-icing platform alfa med udvidelser.

Se Miljøgodkendelsen her

Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.

En eventuel klage skal indgives skriftligt (gerne elektronisk) og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Natur og Miljøklagenævnet, ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen dvs. at klagen skal være Kommunen i hænde senest den 8. januar 2013. 

Gebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Tårnby Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Virkning af klage
En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven.


Domstolene
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra afgørelsen er meddelt.


Du kan se mere om klageregler på miljø- og naturklagenævnets hjemmeside.

×

Cookie info