Udskriv

27.06.11 Lokalplan for Tårnby renseanlæg

Forslag til lokalplan 117 for Tårnby renseanlæg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 14 er fremlagt i offentlig høring fra 28. juni til 23. august 2011 begge dage inklusiv.

Forslag til lokalplan 117 for Tårnby renseanlæg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 14 er fremlagt i offentlig høring fra 28. juni til 23. august 2011 begge dage inklusiv. Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk


Planens formål er dels at give mulighed for en ombygning af Tårnby renseanlæg, således at anlægget kan opfylde fremtidige krav, dels at muliggøre, at der kan etableres et parkeringsareal, der kan tilgodese behovene for parkering i tilknytning til Kastrup Strandpark.


Se forslaget til lokalplan 117 her

Se kort over lokalplan 117 her.

Samtidig med vedtagelsen af lokalplanforslaget er der truffet afgørelse om, at planen ikke ledsages af en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, samt at projektet med ombygningen af renseanlægget ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse, idet der ikke er vurderes at være væsentlige indvirkninger på miljøet. Afgørelserne herom kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til Lov om planlægning §§ 58-60 og vedlagte klagevejledning.

Se i øvrigt VVM-screeningen her.

×

Cookie info