Udskriv

Godkendelse af forening

Møderum

Har din forening brug for at låne lokaler til møder eller aktiviteter, eller vil I søge tilskud til aktiviteter, skal foreningen godkendes af Tårnby Kommune.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i aktiviteterne, og det forpligtende fællesskab, er målet at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer blandt andet idræt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Det kan for eksempel være spejder- og idrætsforeninger samt nogle kulturelle foreninger.

Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune har 26. november 2019 følgende principper for at blive godkendt som folkeoplysende forening i Tårnby Kommune. Principperne træder i kraft 1. januar 2020.

For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Tårnby skal følgende krav være opfyldt:

Foreningen skal

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt skal foreningen være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • være hjemhørende i Tårnby Kommune
 • have en almennyttig og kontinuerlig virksomhed

Kriteriet om at være hjemhørende tolkes således:

Foreninger der godkendes i Tårnby Kommune, skal have hjemsted og gennemføre foreningens primære aktiviteter i Tårnby Kommune. Som udgangspunkt skal hovedparten, det vil sige den største gruppe fra de aktuelle kommuner, af foreningens medlemmer bo i Tårnby Kommune. Hvis f.eks. 30 procent kommer fra Tårnby Kommune, 20 procent fra x-kommune, 25 procent fra y-kommune og 25 procent fra z-kommune, så vil foreningen blive godkendt som hjemmehørende i Tårnby.

Hvis foreningens medlemmer kommer fra flere kommuner, vil foreningens hjemsted som udgangspunkt være i den kommune, hvor flest medlemmer er bosat. Afgørelsen af, om en forening er hjemmehørende i Tårnby Kommune beror på en konkret vurdering af medlemmernes bopæl, og hvor aktiviteterne foregår og skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget i sammenhæng med de øvrige parametre for godkendelse. Der kan være undtagelser i forhold til niche-foreninger, men vurderingen vil altid bero på en samlet vurdering.

Foreninger der allerede er godkendt som folkeoplysende forening i Tårnby Kommune, skal på sigt opfylde bestemmelserne om medlemssammensætning. Foreningen skal arbejde hen i mod, at den største gruppe af deres medlemmer kommer fra Tårnby Kommune, dette gøres i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen. Hvis en forening har en venteliste, kan foreningen for eksempel vælge at prioritere borgere fra Tårnby Kommune, når der er plads i foreningen. Der fastsættes ingen tidsfrist, men det forventes at foreningen aktivt arbejder hen mod målet eller alternativt lader sig registrere som forening i den kommune hvor foreningen har hovedparten af sine medlemmer.

Frivillige folkeoplysende foreninger, der på grund af medlemssammensætningen ikke kan forblive i Tårnby Kommune som godkendt forening og søger om optagelse, som frivillig folkeoplysende forening, i en anden kommune, får en frist på 6 måneder.

Som ny forening skal I oprette foreningen i Tårnby Kommunes bookingsystem, hvis foreningen vil søge tilskud eller låne lokaler:

https://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk/Login/Login

For at jeres ansøgning om at blive oprettet som forening skal blive godkendt, skal du uploade: 

 1. Foreningsvedtægter (hjælp til vedtægter i DGIs vedtægtsgenerator)
 2. Referat fra stiftende generalforsamling
 3. Bestyrelsesliste med navne, adresser og kontaktinfo
 4. Erklæring om indhentelse af børneattest
 5. Oplysning på tro og love om antal medlemmer i Tårnby Kommune samt antal medlemmer fordelt på andre kommuner.

Hvis du ikke har uploader disse dokumenter, vil ansøgningen ikke blive behandlet, og sagsbehandlingen bliver forsinket.

 

×

Cookie info