Udskriv

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Tårnby Kommune

Folkeoplysningspolitik for Tårnby Kommune

Nedennævnte Folkeoplysningspolitik for Tårnby Kommune - gældende fra den 1. januar 2012 - er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelser og omfatter den folkeoplysende voksenundervisning samt det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde m.m.

Formål

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, og fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling samt debatskabende aktiviteter. Den folkeoplysende voksenundervisning skal være åben for alle.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, og idébestemt samt samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

Handicappede skal kunne tage del i den folkeoplysende virksomhed på lige fod med andre.

Lokaler, idrætsfaciliteter og grønne områder

Tårnby Kommune stiller kommunale lokaler, idrætsfaciliteter og grønne områder gratis til rådighed for virksomhed i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven for de godkendte aktører på området. Kommunens folkeskoler, daginstitutioner, Tårnby Gymnasium m.fl. kan også gratis benytte idrætsfaciliteter og grønne områder.

Sæsonudlån af kommunens idrætsfaciliteter godkendes i Foreningsudvalget. Lokaler til voksenundervisning godkendes af Børne- og Kulturforvaltningen ligesom udlån til enkeltarrangementer. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende aktiviteter for en bestemt, afgrænset deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Tårnby Kommune kan efter ansøgning og mod betaling udleje ledige lokaler og anlæg til foreninger m.m. som ikke er godkendt som hjemmehørende i Tårnby Kommune.

Her kan du booke kommunens haller, idrætsanlæg og lokaler.

Det kræver en adgangskode og et password, som alle foreninger får fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Anvisning af lokaler, idrætshaller og udendørsanlæg følger nedennævnte prioritering:

1. Undervisning og aktiviteter for børn og unge

2. Folkeoplysende voksenundervisning herunder aktiviteter i tilknytning hertil

3. Aktiviteter for voksne

Ved anvisning af lokaler, der er særlig velegnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

Tårnby Kommune vil til enhver tid - inden for den afsatte og godkendte budgetramme - vedligeholde, renovere, om- og tilbygge de eksisterende undervisningslokaler, mødelokaler og idrætsfaciliteter så de fremstår velegnede til den folkeoplysende virksomhed i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.

Tilskud til frivilligt foreningsarbejde og voksenundervisningen

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år i budgettet en tilskudspulje til den folkeoplysende voksenundervisning og en tilskudspulje til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Voksenundervisningen (aftenskolerne) modtager et grundtilskud (lønsumstilskud). Der kan maks. ydes 1/3 i tilskud til almen undervisning/studiekredse/foredrag, maks. 5/7 til instrumentalundervisning og maks. 7/9 til handicapundervisning af udgifterne til aflønning m.v. af ledere og lærere. 10 % af tilskuddet skal anvendes til debatskabende aktiviteter. Ansøgninger om tilskud fordeles og godkendes af Voksenundervisningsudvalget og udbetales forud i rater. For meget modtaget tilskud skal tilbagebetales, og kan modregnes i næste års tilskud.

Til aftenskolerne udbetales også tilskud til nedbringelse af kursusprisen for arbejdsledige, efterlønsmodtagere og pensionister (som modtager social pension). Disse persongrupper skal have bopæl i Tårnby Kommune, og undervisningen skal foregå i Tårnby Kommune.

Med de direkte tilskud til voksenundervisningen forventer Kommunalbestyrelsen et alsidigt udbud af undervisning m.m. af høj kvalitet og med kvalificerede lærerkræfter.

Alle frivillige folkeoplysende foreninger modtager medlemstilskud til børn og unge under 25 år. Spejderne m.fl. kan modtage lejrtilskud til børn og unge under 25 år. Andre foreninger og idrætsforeninger kan modtage kursustilskud.

Ansøgninger om tilskud fordeles og godkendes af Foreningsudvalget og udbetales forud i rater. For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales, og kan modregnes i næste års tilskud.

Kommunalbestyrelsens direkte tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger skal sikre en foreningsvirksomhed af høj kvalitet, at det er veluddannede og engagerede ledere og instruktører, som medvirker til gennemførelse og udvikling af aktiviteterne samt til udbygning af det sociale liv og fællesskabet i foreningerne.

De frivillige folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning kan til egne lokaler, lejede lokaler og lejrpladser modtage 75 % i lokaletilskud til godkendte driftsudgifter.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale til formålet.

Initiativpuljen og udviklingspuljen m.m.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et tilskud til Initiativpuljen. Af dette beløb bruges hvert år 50.000 kr. til lovens nye Udviklingspulje.

Initiativpuljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner. Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter, og der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. årligt. Der er ansøgningsfrister 2 gange i foråret og 2 gange i efteråret.

Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Ansøgningsfrist 2 gange i foråret og 2 gange i efteråret.

Kommunalbestyrelsen opfordrer til tværgående samarbejder og partnerskaber mellem foreninger/oplysningsforbund/Tårnby Forenings Råd/Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning samt de kommunale forvaltninger/kommunale institutioner omkring særlige indsatsområder

(Sundhedsugen, frivillighedsdag, Stjerner i Natten (kulturnat), foreningsdag(e) o.lign.).

Finansieringen af partnerskaber der indebærer, at folkeoplysningen løser opgaver på andre af kommunens politikområder kan ikke som hovedregel medfinansieres af økonomiske midler fra folkeoplysningsområdet, men alene finansieres af midler på de pågældende områder.

Ansøgningsskema til initiativpuljen og udviklingspuljen findes her, og skal vedlægges et budget samt det sidst godkendte årsregnskab (drift og status).

Brugerudvalg på folkeoplysningsområdet

Indtil 31. december 2013 fortsætter de nuværende udvalg Folkeoplysningsudvalget, Foreningsudvalget og Voksenundervisningsudvalget alle 3 udvalg med repræsentation fra folkeoplysningens aktører. Fra 1. januar 2014 fortsætter alle 3 udvalg med følgende sammensætning, antal og opgaver - godkendt af Kommunalbestyrelsen:

Folkeoplysningsudvalget (15 medlemmer)

5 medlemmer og stedfortrædere udpeget af og siddende i Kommunalbestyrelsen

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af aftenskolerne i Tårnby Kommune

2 medlemmer - lederen af AOF Amager og FOF Amager

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af Tårnby Forenings Råd

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af lokale handicaporganisationer

Udvalget behandler overordnet budgettet for hele folkeoplysningsområdet. Udvalget behandler og godkender alle ansøgninger til Initiativpuljen og Udviklingspuljen. Udvalget godkender tilskudsordningerne til aktørerne på folkeoplysningsområdet og eventuelt nye tiltag.

Foreningsudvalget (9 medlemmer)

3 medlemmer og stedfortrædere udpeget af og siddende i Kommunalbestyrelsen

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af Tårnby Foreningsråd

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af lokale handicaporganisationer

Udvalget fordeler og godkender sæsonudlån af kommunens idræts-, svømme-, skøjte- og curlinghaller samt udendørs grønne anlæg. Udvalget fordeler og godkender de direkte tilskud til de godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i henhold til den godkendte og gældende tilskudsordning til området. Udvalget godkender og registrerer nye foreninger som hjemmehørende og forankret i Tårnby Kommune.

Voksenundervisningsudvalget (9 medlemmer)

3 medlemmer og stedfortrædere udpeget af og siddende i Kommunalbestyrelsen

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af aftenskolerne i Tårnby Kommune

2 medlemmer - lederen af AOF Amager og lederen af FOF Amager.

2 medlemmer og stedfortrædere udpeget af lokale handicaporganisationer.

Udvalget fordeler og godkender de direkte tilskud til den godkendte folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) i henhold til den godkendte og gældende tilskudsordning til området samt godkendelse af nye aftenskoler.

Med den store repræsentation af brugerrepræsentanter i alle 3 udvalg på området er det Kommunalbestyrelsens ønske at signalere, at folkeoplysningsområdets aktører er vigtige og nødvendige brikker i løsningen af alle folkeoplysningsopgaver m.m. i samarbejde med Tårnby Kommunalbestyrelse.

Folkeoplysningsudvalg, Foreningsudvalg og Voksenundervisningsudvalg følger den 4 årige kommunale valgperiode fra den 1. januar 2014.

Erklæring om børneattester

Alle foreninger som får stillet kommunale lokaler/idrætsfaciliteter til rådighed og/eller modtager tilskud fra Tårnby Kommune skal hvert år inden den 1. november indsende en under-skrevet erklæring om indhentning af børneattester. Erklæringen kan hentes på kommunens hjemmeside. Såfremt erklæringen ikke indsendes kan tilsagn om lokaler og tilskud tilbagekaldes.

Klagemulighed

Alle afgørelser truffet af Folkeoplysningsudvalget, Foreningsudvalget og Voksenundervisningsudvalget kan senest 4 uger efter afsendelsen af afgørelsen skriftligt anke afgørelsen til Tårnby Kommunalbestyrelse.

Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning (KTIS), Tårnby Forenings Råd (TFR) og Børne- og Kulturforvaltningen

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år i budgettet et driftstilskud til at drive Fælleskontoret (KTIS og TFR) på Englandsvej 290, 1. Kontoret er bindeled mellem foreningerne og Tårnby Kommune og servicerer de godkendte foreninger med trykkeopgaver, hjemmesider, nyhedsbreve, kurser, udlån af forskellige materialer m.m. Se Taarnbynet.dk.

Børne- og Kulturforvaltningen er sekretariat for Folkeoplysningsudvalget, Foreningsudvalget og Voksenundervisningsudvalget. Forvaltningen yder sekretærbistand i alle 3 udvalg og er også behjælpelige med råd og vejledning m.m. både for de godkendte aktører på området og de nye aktører på området.

Godkendt i Folkeoplysningsudvalget den: 23. november 2011.

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den: 13. december 2011.

×

Cookie info