Udskriv

Lokaletilskud

Tilskudsregler lokaletilskud

Læs om regler for lokaletilskud i Tårnby Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen

Regler for udbetaling af lokaletilskud iht. bestemmelserne i "Lov om støtte til Folkeoplysning" til foreninger som er registreret i Tårnby Kommune.

Der ydes tilskud til driftsudgifter til idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes af eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

De nævnte haller, andre lokaler og lejrpladser skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.

Tilskud ydes med 70 % af følgende driftsudgifter:

Egne lokaler og lejrpladser

a. Renter af prioritetsgæld

b. Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen

c. Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Lejede lokaler og lejrpladser

a. Det aftalte lejebeløb

b. Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Inden beregningen af lokaletilskud fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter

Hvis driftsudgifterne eller lejeudgifterne pr. time ved egne og lejede lokaler overstiger følgende beløb:

Kr. pr. time 2018 2019
Haller (bortset fra ridehaller)  266,98   272,05
Andre lokaler (inkl. ridehaller)  133,45  135,98

ydes lokaletilskud med 70 % af nævnte beløb pr. time.


Der ydes tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue. Til rytterstue dog maksimalt for 1 1/4 time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til stald.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Nedsættelse foretages kun, hvis denne andel udgør mindst 10 % af tilskuddet. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.

Der ydes ikke tilskud til:

a. Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer

b. Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer hvis hovedformål er afholdelse af spil - f.eks. andespil, bingo o.lign. - hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen/kredsen

c. Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling

d. Nye haller, herunder til nye lejemål vedrørende haller eller til væsentlige udvidelser

af tilskudsgrundlaget vedrørende haller.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for en til formålet passende hal, lokale eller lejrplads på egnen.

Lokaletilskud udbetales helårlig bagud.

×

Cookie info