Udskriv

Databeskyttelsespolitik i Tårnby Kommune

Databeskyttelse i Tårnby

Med Tårnby Kommunes politik for databeskyttelse vil vi oplyse, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi har om dig. Tårnby Kommune er dataansvarlige for de personoplysninger vi behandler om dig.

Vores Kontaktoplysninger

Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
CVR: 20310413
Telefonnummer: 32 47 11 11
Mail: kontaktes via digital post (e boks)
Website: www.taarnby.dk 

Vi anbefaler, at du altid anvender sikker kommunikation i dine henvendelser til os, hvis din henvendelse indeholder almindelige og følsomme personoplysninger. Det gøres ved at kontakte os via digital post (E boks), da det er sikker kommunikationsform.

Hvilke personoplysninger behandler kommunen

I Tårnby Kommune har vi stort fokus på at beskytte de personoplysninger, som vi behandler om vores borgere og ansatte. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. Det kan derfor f.eks. være dit navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse, sociale forhold, eller oplysninger om dine økonomiske eller helbredsmæssige forhold.

Hvorfor behandler vi personoplysninger

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug for at indsamle nødvendige oplysninger om vores borgere, foreninger, virksomheder, ansatte, samarbejdspartnere mv.

Kommunens behandler kun oplysninger om dig, hvis det er lovligt. Hjemlen til en behandling, kan i mange tilfælde findes i lovgivningen, men i nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke, hvis det er påkrævet.

At behandle oplysninger betyder bl.a. at vi kan modtage, registrere, opbevare, journalisere, videresende og arkivere oplysningerne. Tårnby Kommune behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet. Tårnby Kommune kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, er korrekte.

Hvor indhenter vi personoplysninger fra?

Oplysninger indhenter vi fra dig, som borger. Vi kan også indhente oplysninger, hvis det er relevant, fra andre offentlige myndigheder f.eks. indkomstoplysninger fra SKAT, eller fra arbejdsgivere.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Når vi behandler personoplysninger om dig, vil de på et bestemt tidspunkt blive slettet og arkiveret på Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler, hvis der er arkiveringspligt. Tidspunktet for det afhænger af, hvilken sagstype og hvilken type oplysninger, der er tale om. De fleste typer sager gemmes i 5 år efter sagsafslutning. Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger ved at kontakte det enkelte fagcenter i kommunen.

Beskyttelse af dine personoplysninger

For at beskytte dine oplysninger bedst muligt, vurderer Tårnby Kommune løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder. Tårnby Kommune er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Tårnby Kommune har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Tårnby Kommune har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

×

Cookie info