Besøgendes adgang til plejehjem mv.

Kommunen har fået påbud om at udstede midlertidige restriktioner vedr. besøgendes adgang til plejehjem mv.

11.09.2020

Restriktioner om besøg på plejehjem genindføres

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunen omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv., der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19.

Beboerne på de omfattede plejehjem mv. har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.  

De midlertidige besøgsrestriktioner, som kommunalbestyrelsen omgående skal udstede, skal indebære,

  • at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer
  • at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre
  • besøget sker i en kritisk situation, eller
  • den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Dette gælder indtil videre til den 1. oktober.

Der er lagt vægt på, at der den seneste tid er konstateret forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet, og at kommuner, der har tæt tilknytning til disse kommuner, tillige omfattes af ovennævnte besøgsrestriktioner.

Steder, der er omfattet af besøgsrestriktionerne

De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter kommunale og private tilbud om plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser forstået som tilbud om midlertidig ophold

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, på de omfattede plejehjem mv.

 

Personer, der er omfattet af besøgsrestriktionerne

De midlertidige besøgsrestriktioner regulerer alene udefrakommende personers besøg på de omfattede plejehjem mv.

Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende, hvis de indfinder sig på et plejehjem mv. med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende beboer. 

Ansatte på et plejehjem mv. og personer, der indfinder sig på et plejehjem mv. for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere ikke for besøgende.

Beboere på et plejehjem mv. anses heller ikke for besøgende, og besøgsrestrik-tionerne regulerer ikke beboernes forhold på plejehjemmet mv., herunder ek-sempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejehjem-met mv.

Undtagelser fra besøgsrestriktionerne

Besøg i kritiske situationer

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at de midlertidige besøgsrestriktioner på de omfattede plejehjem mv. ikke omfatter besøg i kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskri-dende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse forelig-ger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Med 'nære pårørende' forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære på-rørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

Besøg fra den nærmeste pårørende

Kommunalbestyrelsen skal endvidere beslutte, at besøgsrestriktionerne på de omfattede plejehjem mv. ikke omfatter besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer. Med 'den nærmeste pårørende' forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og be-søg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under be-hørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

×

Cookie info