Forlig om Tårnby Kommunes budget for 2021

Budgetforlig 2020

Et bredt forlig om budgettet for det kommende år er indgået mellem samtlige partier og løsgængeren i Kommunalbestyrelsen

17.09.2020

Der er igen indgået budgetforlig mellem samtlige partier og løsgængeren i Tårnby Kommunalbestyrelse.

Alle partier samt løsgængeren udtrykker stor tilfredshed med, at der fra alle sider er udvist stor forhandlingsvilje, så det igen er lykkedes at indgå et forlig om kommunens budget, som alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen står bag.

Der er tale om et budget, hvor ældreområdet igen styrkes med millioner til bl.a. mere personale i ydertimerne og weekenden. Hertil kommer udvidelse af ordningen med plejehjemslæger.

Sundhedsplejen er også tilført flere ressourcer. Herudover fastholdes det serviceløft på handicapområdet, der er blevet gennemført som konsekvens af Handicapplanen, hvor der tidligere er tilført midler til budgettet.

Endvidere er der afsat midler til yderligere pladser på daginstitutionsområdet og en pulje til at nedbringe ventetiden på tale/høre-indsatsen, samt midler til styrkelse af den tidlige indsats med forebyggende socialrådgivere.

Beskæftigelsesområdet løftes med 77 mill. kr. - og det sker primært som følge af Covid-19 krisen, der har betydet ekstraordinært mange ny-ledige i Tårnby Kommune.

Dagpengeteamet er herudover styrket med 4 stillinger. Samtidigt fortsætter puljerne til oprettelse af kommunale flexjob samt til efter- og videreuddannelse af ledige.

Endvidere arbejdes der hen mod en friholdelse af indkøb af dagslicenser for erhvervsbiler i dagtimerne i Kastrup.

På anlægsområdet er der blandt andet indarbejdet en rullesports-bane, 2 nye legepladser, yderligere midler til en kunstlegeplads ved Kastrupgårdsamlingen samt 7 mill. kr. til en kunstgræsbane i Kastrup. Hertil kommer en petanquehal på Vestamager.

Der er afsat 3 mill. kr. ekstra til prioritering af slidlag på Englandsvej, Amager Landevej og Amager Strandvej samt 2 mill. kr. yderligere til afvandingsledninger. Hertil kommer forhøjelse af puljen til renovering af daginstitutioner med 2 mill. kr. Endvidere er daginstitutionernes legepladspulje øget.

Der er i hele budgetperioden afsat 13 mill. kr. årligt i en klima- og energipulje svarende til i alt 52 mill. kr.

Der fortsættes med skolerenoveringer og moderniseringer for i alt 74,4 mill. kr. i budgetperioden.

Projektet omkring etablering af omkring 100 almene ungdomsboliger, nye omklædningsfaciliteter, ny daginstitution mv. på Tårnby Stadion, er fremrykket et år. Samlet er afsat over 53 mill. kr. til formålet.

Det samlede anlægsbudget for 2021 udgør brutto 149,5 mill. kr.

Den lave skatteudskrivning på 23,1% er fastholdt.

Der er budgetteret med et kassetræk på 66,6 mill. kr. En del af kassetrækket skyldes dog tidligere skattenedsættelser - svarende til en mindre indtægt på 31,6 mill. kr. i 2021. Det har været et bevidst valg, at føre midlerne fra kommunekassen tilbage til borgerne uden at dette medfører serviceforringelser.

Borgmester Allan S. Andersen siger i forbindelse med indgåelsen af forliget:

"Med indgåelsen af budgetforliget for 2021 er der igen skabt et rigtig godt fundament for den kommunale service til glæde for vores borgere - det glæder mig meget.

Det er nu tredje gang i denne valgperiode, at hele Kommunalbestyrelsen støtter op om det kommende budget - det vil jeg gerne kvittere for - så stor tak til alle". 

Henvendelse om ovenstående kan ske til:

Borgmester Allan S. Andersen (A)              

Tlf: 20 24 16 75                                           

Ingelise Andersen (B)                                   
Tlf: 27 99 56 01                                            

Carsten Fuhr (C)                                          
Tlf: 40 68 39 47                                            

Winnie Sørensen (F)                                    
Tlf: 28 57 06 60                                            

Paw Karslund (O)
Tlf: 61 16 50 96

Dennis Clausen (V)
Tlf: 25 41 66 43

Dorthe Hecht (Ø)
Tlf: 20 96 90 96

Liv Gam (løsgænger)
Tlf: 40 54 89 25

×

Cookie info