Midlertidigt forbud mod besøg på Plejehjemmet Løjtegårdsvej

Pleje

Der er desværre konstateret to nye tilfælde af Covid-19 på plejehjemmet. Derfor har kommunen fået påbud om der ikke må aflægges besøg på stedet. Der er dog undtagelser. Påbuddet gælder indtil videre til den 1. november

01.10.2020

Påbuddet er givet af Styrelsen for Patientsikkerhed og gælder fra nu og indtil videre til den 1. november

Beboerne på plejehjemmet har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt Coronavirussmitte på plejehjemmet.

Det er af Statens Serums Institut oplyst, at der pr. 20. september 2020 er to yderligere smittet med Covid-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed er bekendt med, at der en smittet med Covid-19 fra den 4. september 2020.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet

Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger plejehjemmets område.

Personer, der er omfattet af besøgsforbuddet

Det midlertidige besøgsforbud regulerer alene udefrakommende personers besøg på Plejehjemmet Løjtegårdsvej.

Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende, hvis de indfinder sig på plejecentret med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende beboer.

Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere ikke for besøgende.

Beboere på plejecentret anses heller ikke for besøgende, og besøgsforbuddet regulerer ikke beboernes forhold på plejecentret, herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejecentret.

Undtagelser fra besøgsforbuddet

Besøg i kritiske situationer

Det midlertidige besøgsforbud på plejehjemmet omfatter ikke besøg i kritiske situationer.

Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer.

Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Med 'nære pårørende' forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

Besøg fra den nærmeste pårørende

Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune skal beslutte, at besøgsforbuddet på Løjtegårdsvej Plejecenter ikke omfatter besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer. Med 'den nærmeste pårørende' forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Læs mere om corona på sst.dk/corona og om smitteforbyggelse ved besøg på plejehjem på sst.dk

×

Cookie info