Oprettelse af vandråd for Køge Bugt og Øresund

Vand Taarnbydk

Det er nu igen muligt for foreninger som arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand at nedsættelse og deltage i vandråd. Fristen for anmodninger er 15. november 2019

30.10.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Ved udarbejdelse af de kommende statslige vandområdeplaner 2021-27 skal kommunerne udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats under inddragelse af eventuelle vandråd.

Efter bekendtgørelse om vandråd mv., der trådte i kraft d. 29. oktober 2019, skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 15. november 2019 at melde navn ind på den person og dennes eventuelle suppleant, som foreningen/organisationen eventuelt ønsker skal repræsentere foreningen/organisationen i vandrådet.

Tårnby Kommune har opland i to hovedvandoplande: 2.3 Øresund og 2.4 Køge Bugt. En forening/organisation, der ønsker sig repræsenteret i et vandråd skal angive hvilket/hvilke hovedvandopland ønsket gælder.

Anmodninger vedrørende vandrådet for Øresund kan stiles til Gribskov Kommune på basoe@gribskov.dk alternativt til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, tf@taarnby.dk, som så vil viderebringe det til sekretariatskommunen.

Anmodninger vedrørende vandrådet for Køge Bugt sendes til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, tf@taarnby.dk, som så vil videresende anmodningerne til sekretariatskommunen, når sekretariatsfunkionen er fastlagt.

Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

×

Cookie info