Åbenhed om tilsynet med dagtilbud i Tårnby

Børnegruppe 6 årige

I Tårnby Kommune føres der grundigt pædagogisk tilsyn med børnehaver, vuggestuer og andre lignende institutioner. Der laves tilsynsrapporter, som nu vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

06.06.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Institutionerne bliver løbende evalueret af det pædagogiske tilsyn, som blandt andet fokuserer på børnenes generelle udvikling og trivsel.

Der udarbejdes herefter udførlige tilsynsrapporter, der blandt andet dokumenterer, hvordan dagligdagen forløber på institutionerne, hvordan samarbejdet fungerer mellem ledelse, medarbejdere og forældre - og hvordan børnene grundlæggende har det.  

Kontrol, kvalitet og udviklingsaspektet er omdrejningspunkterne i en tilsynsrapport.

Man ser grundigt på, hvad der fungerer, og hvad der fungerer mindre godt på den enkelte institution. Et grundigt tilsyn kan være med til at foregribe, at mindre problemer udvikler sig til større.

Det pædagogiske tilsyn føres i overensstemmelse med vejledning om dagtilbud mv. til børn efter lov om social service.

Tilsynsmodellen har et tidsforløb på 2 år.

Det betyder, at der gennemføres et stort og indgående tilsyn det ene år, og et opfølgende lidt mindre tilsyn det andet år.

Formålet med denne model er at:

  • Få et grundigt og indgående kendskab til det enkelte dagtilbuds pædagogiske praksis og drift
  • At fastholde fokus på dagtilbuddets udviklings- og eventuelle arbejdspunkter
  • At sikre tid til at arbejde målrettet og fokuseret med dem

Det er blevet besluttet, at tilsynsrapporterne skal være tilgængelige for alle interesserede.

Rapporterne vil snarest være at finde på kommunens hjemmeside.

Tårnby Kommunes tilsynsmodel har indbygget tre lag:

Kontrolaspektet:

  • Borgerne får den service, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.

 Kvalitetsstyringsaspektet:

  • Dagtilbuddets praksis er tilrettelagt og bliver udført på en pædagogfaglig og økonomisk forsvarlig måde.

 Udviklingsaspektet:

  • Forebygge og gribe ind, så eventuelle problemer ikke udvikler sig.

 Tårnby Kommune ønsker åbenhed - også på dagtilbudsområdet. Det er baggrunden for, at rapporterne løbende vil blive offentliggjort.

Sammenligner man med andre kommuner, så er dokumentationerne i Tårnbys tilsynsrapporter også meget fokuserede på den daglige operationelle drift. Det er altså ikke kun de helt overordnede rammer, man kan læse om.

Der dykkes grundigt ned i konkrete forhold, personalets arbejdssituationer og børnenes trivsel og læring.

Der laves interview med forældre, med børn, med ledelsen og med medarbejdere. Man går altså ned i materien for at få den største afklaring og dermed mulighed for at fokusere på eventuelle problemer.

I forbindelse med offentliggørelsen på hjemmesiden vil visse oplysninger blive sløret - det gælder f.eks. de interviewedes navne. Dette sker af persondatamæssige og personalemæssige hensyn, som Tårnby Kommune er forpligtet til at leve op til.

Dette har ingen betydning for forståelsen, læsbarheden eller dokumentationen i de enkelte rapporter.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Åbenhed skal i vores kommune gælde alle steder, det er muligt. Og det er det i dette tilfælde. Tilsynsrapporterne skal være tilgængelige for offentligheden, som skal kunne følge med i tilstanden på de enkelte institutioner. Vi arbejder målrettet på at holde et højt niveau i vores institutioner - det handler nemlig om børnenes dagligdag, trivsel og udvikling. Vi har selvfølgelig også fokus på de områder, hvor vi kan forbedre os - det vil man også kunne se i rapporterne. Det er væsentligt at sige, at disse rapporter ikke kan stå alene, når man ser på tingenes tilstand i institutionerne. Men de er et redskab, som er vigtigt at have fokus på. Jeg har stor tillid til, at ledelserne og medarbejderne i samarbejde med forældrene dagligt arbejder for børnenes bedste i enhver henseende".

×

Cookie info