Det er sikkert at bo på Tårnby Kommunes plejehjem

Plejehjem Haender

Ministeren for Transport, Bygning og Bolig har iværksat en undersøgelse af brandsikkerheden på landets kommunale plejehjem. I forbindelse med personsikkerheden er det Tårnby Kommunes vurdering, at det er langt sikrere for beboerne på vores plejehjem

01.02.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Ministeren for Transport, Bygning og Bolig har iværksat en undersøgelse af brandsikkerheden på landets kommunale plejehjem. Tårnby Kommune har bidraget til undersøgelsen. Kommunens 5 plejehjem Tagenshus, Irlandsvej, Pyrus Alle, Løjtegårdsvej og Ugandavej er opført hhv. 2011,1970,1932,1980,1997. For alle 5 plejehjem gælder, at de opfylder bygningsreglements krav til brandsikkerheden, der var gældende på tidspunktet, hvor der blev givet byggetilladelse.

Ministeren har været ude og kommentere undersøgelsens resultater. Han har fremført, at mange kommunale plejehjem ikke har sprinkleranlæg. Krav om sprinkleranlæg i plejehjem og -boliger blev først indført i bygningsreglementet i 1977, og det gælder kun for nybyggeri og om- eller tilbygning fra og med 1977. Alle kommunens plejehjem er forsynet med sprinkleranlæg i henhold det på opførelsestidspunktet gældende bygningsreglement.

Herudover foretages der løbende opgradering af sikkerheden, på kommunens plejehjem i samarbejde med brandmyndigheden, som f. eks. etablering af sprinkleranlæg ved til- og ombygninger.

Tårnby Kommunes brandmyndighed udtaler at sprinkleranlæg primært fungerer som en sikring mod at bygningerne lider større skade. Sprinkleranlæg bliver først udløst, når en brand har en så voldsom karakter, at anlæggets sensor i loftet opvarmes til 68 grader.

En brand kan starte som en ulme-brand, hvor der foregår kraftig røgdannelse, inden der opstår en brand med flammer. Derfor har Tårnby Kommune etableret brandalarmeringsanlæg med branddetektering i alle plejehjemsboliger. Det betyder, at der sker en sikker og hurtig tilkaldelse af brandvæsen og plejehjemmets personale.

I forbindelse med personsikkerheden er det Tårnby Kommunes vurdering, at det er langt sikrere for beboerne på vores plejehjem, at der er velfungerende branddetektering, som varsler brandvæsenet i en meget tidlig fase af en evt. brand.

×

Cookie info