Ny regional aftale skal skabe job til flygtninge i hovedstadsområdet

Praktikpladser til flygtninge

For første gang giver arbejdsmarkedets parter og kommuner i hovedstadsområdet hinanden håndslag på at samarbejde om at skabe virksomhedsåbninger for flygtninge, indvandrere og familiesammenførte og rekruttere borgere, der skal indgå i forløbene.

16.03.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

En ny aftale mellem arbejdsmarkedets parter og hovedstadsområdets kommuner skal skabe job og uddannelse til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte.

Danmark står over for en fælles opgave med at integrere denne gruppe, og en ny regional trepartsaftale om integrationsgrunduddannelse (IGU) og virksomhedsrettede indsatser skal løse udfordringen.

Aftalen er indgået i dag mellem arbejdsmarkedets parter ved LO Hovedstaden, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk og HORESTA samt kommunerne København, Gentofte, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Hillerød, Gladsaxe, Ballerup og Tårnby.

En nylig beregning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der frem mod 2025 vil være et stigende behov for faglært arbejdskraft i Region Hovedstaden. Endvidere viser en analyse fra Danske Regioner, at der allerede i 2017 mangler en kvart million nye faglærte, der kan tage over fra de ældre faglærte, som går på pension.

Den nye aftale skal sikre kvalificeret, faglært arbejdskraft gennem virksomhedspraktikker, løntilskud og IGU-forløb for i sidste ende at skabe job- og uddannelsesmuligheder blandt flygtninge, indvandrere og familiesammenførte. Forløbene i virksomhederne skal også styrke målgruppens sprogkundskaber og branchespecifikke kompetencer.

 

Søren Heisel (A), 1. viceborgmester i Gentofte Kommune og Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget siger:

"I Gentofte Kommune gør vi en stor indsats for, at borgere med flygtningebaggrund opnår selvforsørgelse og får mulighed for at bidrage aktivt til fællesskabet. Derfor er det glædeligt, at vi med denne regionale samarbejdsaftale sammen med arbejdsmarkedets parter kan sætte yderligere fokus på beskæftigelsesindsatsen for flygtninge med anvendelsen af IGU som et af de bærende elementer."

Lone Loklindt (B), rådmand i Frederiksberg Kommune siger:

"IGU er en fantastisk måde at sikre de nye medborgere et godt fodfæste, både socialt og økonomisk. På Frederiksberg har vi rigtig gode erfaringer med IGU-forløbene, men succesen står og falder med, at alle parter spiller med - fra kommunen og til kollegerne på den enkelte arbejdsplads.

Derfor er jeg særligt glad for, at vi nu med denne aftale kan komme endnu bredere ud i vores samarbejde med virksomheder og på tværs af kommunegrænser. Det er en kæmpe gevinst, både for den enkelte borger og for integrationen."

Sofia Osmani (C), borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune siger:

"Jeg lægger vægt på, at en regional trepartsaftale fremmer samarbejdet med virksomheder og organisationer om en hurtig integration på arbejdsmarkedet og baner vejen for, at flygtninge kan tilegne sig faglige kompetencer til fremtidens arbejdsmarked."

Kirsten Jensen (A), borgmester i Hillerød Kommune siger:

"Med IGU kan vi bedre hjælpe flygtninge i uddannelse og job, og med den regionale trepartsaftale får vi bedre mulighed for at gøre IGU til et aktivt redskab i vores lokale beskæftigelsesindsats. Trepartsaftalen understøtter en fælles, bred indsats for at give nytilkomne flygtninge og familiesammenførte de nødvendige faglige og sproglige kvalifikationer, så deres chance for at få varig ansættelse på det danske arbejdsmarked eller starte på en erhvervsrettet uddannelse forbedres."

Trine Græse (A), borgmester i Gladsaxe Kommune siger:

"I Gladsaxe er vi meget optaget af, hvordan vi som kommune kan bidrage til FN's Verdensmål, herunder målet om anstændige jobs, som er et af de mål, vi netop er i gang med at indarbejde i vores Gladsaxestrategi. Derfor glæder det mig, at vi nu er med i en regional aftale mellem kommuner og arbejdsmarkedets parter, hvor vi kan skabe en positiv forandring for flygtninge og familiesammenførte, og samtidig bidrage til at dække regionens behov for arbejdskraft."

Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune siger:

"Jeg er meget tilfreds med, at Ballerup går med trepartsaftalen, både fordi indsatsen med at få vores nye borgere i job står højt på dagsordenen her i Ballerup, og fordi jeg tror på, at det direkte samarbejde med arbejdsmarkedets parter er en klar styrke. Vi forventer med aftalen at kunne gøre en stærkere indsats, opnå bedre resultater og på den måde forny og udvikle vores integrationsarbejde."

Allan S. Andersen (A), borgmester i Tårnby Kommune siger:

"Den bedste integration sker på arbejdspladser og på uddannelsesinstitutioner. Derfor er denne regionale trepartsaftale et helt rigtigt skridt. IGU formår at give nytilkomne borgere en mulighed for hurtigt at blive en del af fællesskabet og hurtigere blive selvforsørgende. De seneste årtiers erfaringer viser, at vi bliver nødt til at tænke nyt, når nytilkomne skal integreres. Her er IGU et vigtigt værktøj."

Per G. Olsen, formand for LO Hovedstaden siger:

"I LO Hovedstaden er vi glade for, at det er lykkedes at samle parterne om en udmøntning af Trepartsaftalen om virksomhedsrettet integration. Parterne i Hovedstadsregionen har nu på regionalt plan givet håndslag på at tage et fælles ansvar for denne vigtige opgave. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe gode resultater til gavn for det regionale arbejdsmarked og for integrationen af de nye borgere i de kommende år."

Mads Raaschou, regionsformand i Dansk Byggeri siger:

"Det er afgørende vigtigt, at vi gør en fælles indsats for at integrere de nytilkomne flygtninge på arbejdsmarkedet. Som branche har vi hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft, og alle mennesker har brug for at gøre nytte, bruge deres kompetencer og være en aktiv del af samfundet."

Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk siger:

"Håndværksmestre har tradition for at tage ansvar, uddanne medarbejdere og sørge for, at alle ansatte bliver en del af virksomhedens kultur. Og lige nu mangler de gode medarbejdere, så jeg ser alle muligheder for, at det nok skal lykkes."

Jesper Bengtsson, regionschef i HORESTA siger:

"Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er en branche, som er vant til at beskæftige medarbejdere med mange forskellige nationaliteter og bidrage til deres integration i samfundet. Motiveret arbejdskraft er kærkommen i branchen, da virksomhedernes største udfordring er mangel på kvalificeret arbejdskraft."

Cecilia Lonning-Skovgaard (V), borgmester i Københavns Kommune siger:

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu indgår en regional trepartsaftale. Aftalen ligger samtidig i forlængelse af den visionære, nationale trepartsaftale om arbejdsmarkedsrettet integration, som blev indgået i marts 2016, og som indebærer et helt nyt blik på de flygtninge, der kommer til Danmark. Den aftale, vi indgår i dag, vil betyde, at kommunerne i hovedstadsområdet og arbejdsmarkedets parter rykker endnu tættere sammen om at give flygtninge og familiesammenførte en meningsfuld tilværelse i Danmark med job og uddannelse."

Læs mere her:

Fakta om integrationsgrunduddannelsen (IGU)

  • To-årigt kombineret virksomhedspraktik- og uddannelsesforløb i virksomheder for flygtninge eller familiesammenførte flygtninge i alderen 18-40 år.
  • Uddannelsesforløbet består af 20 ugers skoleundervisning i fx dansk, uddannelsesforberedelse eller faglige kompetencegivende kurser (fx AMU, FVU og AVU).
  • Indholdet i uddannelsesplanen aftales mellem virksomheden og flygtningen.
  • Målet med IGU er brobygning til job eller uddannelse.
  • Flygtningen skal opnå faglig erfaring og kvalifikationer inden for den branche, som personen er ansat i. Det kan fx være i rengøringsbranchen, hvor personen kan deltage i kurser om erhvervsrengøring samtidig med, at personen i praksis lærer, hvordan man gør rent på arbejdspladser.
  • Virksomheden har mulighed for at søge om en bonus 20.000 kr., når IGU-eleven har gennemført de første seks måneder af IGU-forløbet. Der udbetales yderligere en bonus på 20.000 kr. til private virksomheder, når IGU-eleven har gennemført et fuldt to årigt IGU-forløb.
×

Cookie info