Aktiv beskæftigelsesindsats over for flygtninge virker

Praktikpladser til flygtninge

Tårnby Kommune har lige nu succes med at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i praktik.

09.06.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Ifølge en undersøgelse fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning)  er Tårnby blandt de bedste kommuner på landsplan på dette område.

Undersøgelsen viser, at det er de virksomhedsrettede indsatser hos kommunerne, der har den bedste effekt på at få flygtninge i aktiv beskæftigelse.

Og i Jobcenter Tårnby har man netop prioriteret de virksomhedsrettede indsatser, og det har medvirket til at skabe succes på området.

Eksempelvis prioriterer Jobcentret det højt at reagere hurtigt og effektivt, når lokale virksomheder henvender sig med mulighed for praktik eller hvis der er deciderede jobåbninger.

Ligeledes arbejder Jobcenteret målrettet med at skabe det rigtige match mellem de lokale virksomheder og flygtningene, hvilket danner grundlag for succesfulde forløb.

Jobcenter Tårnby har lavet aftaler om praktikpladser med flere lokale virksomheder og arbejder aktivt på at udvide antallet af samarbejdsaftaler.

Eksempelvis er der lavet aftaler med Hotel Hilton nær lufthavnen, hvor 8 flygtninge i øjeblikket tilbydes et kombinationsforløb, hvor de er i praktik og har danskundervisning på selve hotellet.

Ligeledes er der lavet aftale om forventet 8 praktikpladser hos Dansk Supermarked, hvor flygtningene også tilbydes et kombinationsforløb med praktik og danskundervisning.

Jobcenter Tårnby har prioriteret at lave aftaler om praktik med lokale virksomheder, hvor der er gode muligheder for fastansættelse, hvis forløbet går godt.

Det er vigtigt at prioritere de virksomheder der rent faktisk har jobåbninger, så flygtningene ikke føler at de er gratis arbejdskraft, men ved at de yder en særlig god indsats kan de blive ansat. Dette anses som en vigtig faktor for motivationsarbejdet i at få flygtninge i arbejde og prioriteres derfor højt i Tårnby Kommune. 

Kommunen modtog I 2015 i alt 82 flygtninge, som var mindre end den tildelte kvote på 99.

I 2016 er kvoten for Tårnby sat til 109 flygtninge, og der er på nuværende tidspunkt modtaget 34 flygtninge i 2016.

Borgmester Henrik Zimino siger:

"Det gode samarbejde med virksomhederne om blandt andet praktik er helt afgørende for, at flygtninge på et tidspunkt ender i ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse. Det er glædeligt, at Jobcentrets målrettede indsatser virker. Det er og bliver sådan, at den bedste integration sker på arbejdsmarkedet".

×

Cookie info