Udskriv

VVM

VVM - Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkninger på Miljøet

VVM betyder 'Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkninger på Miljøet', og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang.

Forud for etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på Miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2 skal bygherren skriftligt anmelde det til kommunen. Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes, førend der er modtaget skriftlig tilladelse fra kommunen.

Anlæg opført på bilag 1 er altid omfattet af VVM-proceduren, hvis der er tale om nyanlæg eller væsentlige ændringer, der kan sidestilles med nyanlæg. Anlæg opført på bilag 2 skal først VVM-screenes med henblik på at vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis anlægget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, er det omfattet af VVM-proceduren. 

Læs mere om VVM-screening her 

VVM-proceduren indebærer bl.a., at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse og kommuneplanretningslinjer for anlægget. I VVM-proceduren indgår også to offentlighedsfaser. Det tager som regel 12-14 måneder at gennemføre en VVM-procedure.

Klagevejledning

Der klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når der klages, skal du betale et gebyr på 500 kr. Der betales gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

×

Cookie info