Udskriv

Tilsynskampagner

Kommunen har pligt til at føre et aktivt og opsøgende tilsyn, dvs. fysiske tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget. Ved væsentlige miljøklager eller miljøuheld udføres tilsynet hurtigst muligt.

Som en del af tilsynsarbejdet udføres 2 årlige kampagner rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for at målrette indsatsen mod de væsentligste miljøproblemer i kommunen. Der skal opstilles mål for kampagnerne, og effekten skal efterfølgende vurderes og offentliggøres en gang årligt.

I 2015 har miljøafdelingen deltaget i ARCs kampagne om affald fra kantiner og hoteller. Formålet med kampagnen var at få hoteller og kantiner til at sortere emballage og madaffald fra til genanvendelse samt at øge kendskabet til de regler, der gælder for affaldssortering. Miljøafdelingen har besøgt 22 hoteller og kantiner, der er udvalgt, fordi de dagligt tilbereder eller serverer en større mængde mad.

Derudover har miljøafdelingen gennemført en kampagne om vedligeholdelse og drift af olieudskillere i et afgrænset erhvervsområde. Dette område har været udlagt til industri i mange år, og der er dermed risiko for gamle og utætte olieudskillere, som udgør en risiko for jord og grundvand. Derudover ligger erhvervsområdet i indvindingsopland, og utætte olieudskillere kan potentielt true drikkevandet. Virksomhederne tog generelt rigtig godt imod kampagnen, og mange af virksomhederne er blevet mere bevidste om hvordan de sikrer, at olieudskillerne fungerer korrekt. 

Storkøkkener, hoteller, kantiner

Drift og vedligehold af olieudskillere

I Tårnby Kommune passer den blå fisk på vandmiljøet

×

Cookie info